Pähkinänkuoressa: Milloin opintovapaalle?

Työntekijällä on tietyin edellytyksin mahdollisuus jäädä työstä palkattomalle opintovapaalle.

Opintovapaan tarkoitus

Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on työnantajan suostumuksella vapautettu työsuhteeseen kuuluvien työtehtävien hoidosta koulutusta tai opiskelua varten. Opintovapaaksi ei lasketa aikaa, jolloin työntekijä opiskelee työnantajan määräyksestä tai jos opiskelu tai koulutus rinnastetaan työehtosopimuksen mukaan työssäoloon, ellei työntekijän kanssa ole erikseen sovittu, että kysymys on opintovapaasta.

Opintovapaassa on siis kysymys omaehtoisesta koulutuksesta julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa (esim. iltaoppikoulu, korkeakoulu, kesäyliopisto). Opintovapaa voi koostua opetuksen seuraamisesta, ohjatusta käytännön harjoituksesta, tutkintoon valmistautumisesta tai päätoimisesta, ohjatusta opiskelusta tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi. Tietyin edellytyksin opintovapaata voi saada ammattiyhdistyskoulutukseen.

Opintovapaan hakeminen

Työntekijällä on oikeus saada opintovapaata, jos hänen palvelussuhteensa samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaata on oikeus saada viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Jos palvelussuhde on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, opintovapaata on oikeus saada enintään viisi työpäivää.

Työntekijän on haettava yli viisi päivää kestävää opintovapaata kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, hakemus on tehtävä kirjallisesti tai suullisesti 15 päivää ennen opintojakson alkamista. Hakemuksesta on käytävä ilmi opintovapaan ajankohta, koulutuksen tai opiskelun muoto, oppilaitos tai koulutuksen järjestäjä, opintosuunnitelma sekä ilmoitus siitä, onko kyseessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen.

Työnantajan tulee myöntää opintovapaa pääsääntöisesti kokonaisina vapaapäivinä. Osapuolet voivat kuitenkin sopia, että opintovapaa toteutetaan lyhennettynä työaikana tai useammassa osassa.

Työnantajan oikeus siirtää opintovapaan aloitusajankohtaa

Työnantajalla on mahdollisuus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa, jos sen järjestäminen hakemuksessa mainittuna aikana aiheuttaa tuntuvaa haittaa toiminnalle, kuitenkin enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua.

Siirtomahdollisuutta on rajoitettu niin, että mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään viisi työntekijää, opintovapaata voi siirtää enintään kaksi kertaa peräkkäin.

Työntekijän oikeus keskeyttää opintovapaa ja siirtää opintovapaata

Työntekijällä on oikeus keskeyttää yli 50 päivän mittainen opintovapaansa ja palata töihin. Keskeyttämisestä on ilmoitettava neljä viikkoa ennen töihin paluuta työnantajalle. Mikäli työntekijä tulee työkyvyttömäksi opintovapaan aikana ja työkyvyttömyys jatkuu yli seitsemän päivää, tämän ajan ylittävää aikaa ei lasketa opintovapaa-aikaan, jos työntekijä sitä pyytää. Työnantajan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa ratkaisunsa työntekijän keskeyttämispyynnön johdosta ja milloin työhön paluu voi tapahtua.

Mikäli työnantaja on tehnyt määräaikaisen työsopimuksen työntekijän opintovapaan sijaisen kanssa, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työntekijää takaisin sinä aikana, jona määräaikainen työsuhde on pidettävä voimassa.

Työntekijällä on oikeus siirtää yli viisi päivää kestävää opintovapaata, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista. Siirtämistä voidaan hakea enintään vuodeksi kerrallaan.

Opintovapaan vaikutukset työsuhteeseen

Opintovapaa on palkaton eikä luontaisetuja tarvitse antaa, ellei työnantajan kanssa ole muuta sovittu.  Opintovapaan aikana työntekijällä on oikeus saada tietyin edellytyksin aikuiskoulutustukea ja eräitä muita etuuksia.  Työssäolopäivien veroiseksi rinnastetaan vuosilomaa laskettaessa enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuotta kohden, jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut töihin.  Opintovapaa lasketaan mukaan työsuhteen kestoaikaan.

Työntekijän työsuhdetta ei saa purkaa eikä irtisanoa sillä perusteella, että hän on opintovapaalla. Sen sijaan työsopimuksen voi irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä opintovapaan aikana.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy