Uusi liikesalaisuuslaki pähkinänkuoressa

Teksti: VT, johtaja Paula Virri

Eduskunta on hyväksynyt uuden liikesalaisuuslain, jolla liikesalaisuuksia koskeva sääntely kootaan yhteen lakiin ja EU:n liikesalaisuusdirektiivi laitetaan täytäntöön. Laki tulee voimaan 15.8.2018. Liikesalaisuuksia koskeva sääntely pysyy pääpiirteissään entisenä, mutta sääntely selkeytyy ja yhtenäistyy ja oikeussuojakeinot liikesalaisuuksien loukkaustilanteissa paranevat. Rikosoikeudellinen sääntely säilyy ennallaan.

Liikesalaisuuden määritelmä

Liikesalaisuuslaki kattaa elinkeinotoimintaan liittyvien liikesalaisuuksien sekä teknisten ohjeiden suojan. Uusi sääntely ei kuitenkaan poista tarvetta salassapitosopimuksille, vaan jatkossakin liikesalaisuudet kannattaa monissa tilanteissa suojata erillisellä salassapitosopimuksella.

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa, ja jolla edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa ja jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.

Liikesalaisuus voi sisältyä tekniseen piirrustukseen, kaavaan, reseptiin tai muuhun tekniseen dokumenttiin. Kaupallinen liikesalaisuus taas voi koostua asiakas- tai hinnoittelutiedoista, liiketoimintamalleista tai strategioista. Usein liikesalaisuus sisältää sekä teknisiä että kaupallisia tietoja yhdessä. Jotta liikesalaisuus saisi suoja, sen haltijalta edellytetään toimia liikesalaisuuden suojaamiseksi.

Liikesalaisuuden laillinen hankkinen  

Liikesalaisuuslaissa määritellään liikesalaisuuksien laillinen ja laiton hankkiminen, oikeudeton käyttäminen ja ilmaiseminen sekä oikeussuojakeinot rikkomusten varalle. Liikesalaisuuksien hankkiminen ei ole laitonta, jos se tapahtuu itsenäisesti keksimällä tai luomalla, havainnoimalla, tutkimalla, purkamalla tai testaamalla esinettä, joka on saatettu yleisön saataville tai joka on laillisesti sellaisen tahon hallissa, jolla ei ole velvollisuutta rajoittaa liikesalaisuuden hankkimista. Liikesalaisuuden ilmaiseminen ei ole myöskään oikeudetonta, jos työntekijä ilmaisee liikesalaisuuden luottamusmiehelle, tai muulle työehtosopimuksen mukaiselle edustajalleen, jos liikesalaisuuden ilmaiseminen on välttämätöntä edustajan tehtävien hoitamiseksi.

Liikesalaisuuden loukkaus

Liikesalaisuuksien hankkiminen on oikeudetonta anastamalla. Lisäksi liikesalaisuuden sisältäviä asiakirjoja, esineitä, sähköisiä tiedostoja, materiaaleja tai aineita ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia luvattomasti kopioimalla, jäljentämällä, havainnoimalla tai muutoin käsittelemällä. Myös muu hyvän liiketavan vastainen menettely voi olla oikeudeton liikesalaisuuden loukkaus.

Liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasta käyttää tai ilmaista se, joka on hankkinut liikesalaisuuden oikeudettomasti yllämainitulla tavalla. Liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää myöskään se, joka on saanut tiedon liikesalaisuudesta sinänsä laillisesti toimiessaan esimerkiksi osakeyhtiön tai säätiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai tilintarkastajana. Liikesalaisuutta ei saa palvelusaikanaan käyttää tai ilmaista se, joka on saanut tiedon liikesalaisuudesta toisen palveluksessa ollessaan.

Oikeussuojakeinot

Tuomioistuin voi liikesalaisuuden haltijan vaatimuksesta kieltää liikesalaisuuden rikkomisen esimerkiksi kieltämällä jatkamasta liikesalaisuuden loukkaavaa tekoa, määräämällä tuotteen vetämisen markkinoilta tai määrätä tuhoamaan liikesalaisuuden sisältävä materiaalit. Kielto voidaan antaa myös väliaikaisena. Liikesalaisuuden rikkoja voidaan määrätä maksamaan liikesalaisuuden haltijalla käyttökorvausta tai hyvitystä. Lisäksi rikkojan on korvattava vahinko, jonka loukkaus aiheuttaa. Oikeudeton käyttö voidaan aiheuttaa myös rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tervetuloa syyskuussa koulutukseemme Liikesalaisuuksien suoja uudistuu kuulemaan aiheesta lisää!

Liikesalaisuuksien suoja uudistuu

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy