Yhdenvertaisuus työelämässä

Teksti: VT, johtaja Paula Virri

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on edistettävä yhdenvertaisuutta työpaikalla. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa.

Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta   

Jokaisen työnantajan velvollisuus on arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja kehitettävä työoloja ja työtapoja niin että yhdenvertaisuus toteutuu. Työnantajan menettelytapojen on oltava syrjimättömiä työhönotossa, tehtäviä jaettaessa, koulutukseen pääsystä päätettäessä, palkasta ja työsuhteen eduista päätettäessä sekä työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määrättäessä. Tavoitteena on, että yhdenvertaisuuden arvioinnista tulisi työpaikoilla säännöllistä kehittämistoimintaa. Vuokratyötä käyttävän työnantajan tulee ottaa yhdenvertaisuuden kehittämisessä huomioon myös työpaikalla olevat vuokratyöntekijät.

Mikä on syrjintää?

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistä ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Henkilöstön edustajalla ja työsuojeluvaltuutella on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla osa henkilöstö- tai tasa-arvosuunnitelmaa.

Laissa ei ole yksityiskohtaisia määräyksiä suunnitelman sisällöstä vaan sen sisältö ja laajuus määräytyy työpaikan tarpeiden mukaan.  Keskeisiä asioita suunnitelmassa ovat toimenpiteet syrjinnän tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi, toimintojen ja käytäntöjen yhdenvertaisuuden arviointi ja osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuusasioita voi kartoittaa esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla. Konkreettisia tilanteita, joissa voi esiintyä syrjintää ovat esim. epäasiallinen kielenkäyttö henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyen, eri-ikäisten epätasa-arvoinen kohtelu ja liikunta- ym. rajoitteisten asiaton kohtelu.

Sukupuoleen perustuva tasa-arvo työelämässä 

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Työnantajan on edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa työelämässä. Työnantajan tulee mm. toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä, edistää molempien sukupuolten mahdollisuuksia uralla etenemiseen, edistää tasa-arvoa työehdoissa, palkkauksessa sekä helpottaa työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä ennakolta ehkäistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Yli 30 henkilöä työllistävän työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Palkkakartoitus sisältyy tasa-arvosuunnitelmaan.

Oikeusturva ja valvonta

Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitystä siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä, joka on tätä lain vastaisesti syrjinyt. Hyvityksen tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa teon vakavuuteen.

Yhdenvertaisuuslain toteutumista valvoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvolain toteutumista tasa-arvovaltuutettu.  Lain noudattamista valvoo lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy