Välimiesmenettely riitojen ratkaisuissa

Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Välityslauseketta käytetään erityisesti yritysten välisissä sopimuksissa, osakas- ja edustussopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä, yhteisöjen säännöissä sekä kansainvälisissä sopimuksissa.

Välimiesmenettelyn etuina voidaan pitää menettelyn nopeutta, joustavuutta ja luottamuksellisuutta. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen ja siitä ei voi valittaa. Välimiesoikeuden jäseniksi on menettelyssä mahdollista valita kulloinkin kyseessä olevan alan asiantuntijoita. Välimiesmenettely ei ole julkista. Välitystuomio on täytäntöönpantavissa samoin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio. Välitystuomioita tunnustetaan laajalti eri maissa.

Välimiesmenettelyä voidaan käyttää, jos osapuolet ovat sopineet välityssopimuksella, että sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä ja siitä, miten välimiehet nimetään tehtäväänsä.  

Välimiesten nimeäminen

Turun kauppakamarissa toimii välityslautakunta, jonka tehtävänä on puolueettomana elimenä nimetä välimiehiä, kun välityssopimuksessa tai välityslautakunnalle muuten on annettu tehtäväksi välimiesten nimeäminen. Turun kauppakamarissa on haluttu edistää elinkeinoelämän vaihtoehtoisien riidanratkaisumenetelmien kehittämistä sekä paikallisen asiantuntemuksen hyödyntämistä välimiesmenettelyssä. Turun kauppakamarin välityslautakunnan menettely sopii erityisesti intressiltään pienempien, suomalaisten osapuolien välisiin riitoihin.

Keskuskauppakamarissa toimii välimieslautakunta, joka on kansainvälisesti tunnetumpi ja sen käyttöä voi suositella erityisesti intressiltään suurempiin riitoihin ja riitoihin, joissa on kansainvälinen kytkentä.

Kansainvälisissä riidoissa käytettävissä on lisäksi useita muita välimiesinstituutteja, kuten Tukholman ja Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettely.

Turun kauppakamarin välityslautakunnan menettely

Kauppakamarin valtuusto on vahvistanut välityslautakunnan johtosäännöt, joissa on määräykset välityslautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta, välimiesten kelpoisuudesta ja esteellisyydestä sekä välimiesmenettelyn aloittamisesta.

Johtosääntöjen mukaan välimiehiä tulee olla kolme, jos asianosaiset eivät ole sopineet välimiesten lukumäärästä. Lautakunta voi valita välimieheksi vain esteettömän, puolueettoman ja riippumattoman henkilön, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jolla on kysymyksessä olevalta alalta riittäväksi katsottava asiantuntemus. Välimiesoikeuden puheenjohtajaksi tai ainoaksi välimieheksi voidaan valita vain henkilö, jolla on tuomarin virkaan oikeuttava oikeustieteellinen tutkinto sekä kokemusta asianajajan, tuomarin tai muista käytännön lakimiehen tehtävistä, jollei lautakunta erityisistä syistä toisin päätä.

Välimiesmenettelyn aloittaminen

Johtosääntöjen mukaan välimiesmenettely aloitetaan siten, että hakija toimittaa välimiehen nimeämistä koskevan kirjallisen hakemuksen välityslautakunnalle kahtena kappaleena. Hakemukseen tulee sisältyä:

1) riidan yksilöinti
2) asianosaisten nimet ja yhteystiedot
3) alustava ilmoitus hakijan vaatimuksesta
4) ilmoitus hakijan mahdollisesti nimeämästä välimiehestä
5) jäljennös välityssopimuksesta
6) valtuutus tarvittaessa
7) selvitys siitä, että välimiesmenettelystä annetun lain (1992/967) 12 §:n mukainen ilmoitus muille riidan osapuolille on tehty

Tämän jälkeen lautakunnan on varattava vastapuolelle tilaisuus tulla kuulluksi sekä kehotettava tätä määräajassa antamaan lausunto. Hakijan vastapuolen annettua lausuntonsa tai sitä varten asetetun määräajan kuluttua umpeen lautakunnan tulee tämän jälkeen 30 päivän kuluessa määrätä välimiesoikeuden puheenjohtaja, välimies tai välimiehet.

Turun kauppakamarin välityslautakunta ei hallinnoi välimiesmenettelyä, vaan itse menettely määräytyy välimiesmenettelylain mukaan.

Rekisteröintimaksu

Hakijan on suoritettava hakemuksen jättämisen yhteydessä rekisteröintimaksu, jonka määräksi vuonna 2019 on vahvistettu 750 €.

Välityslausekkeiden mallit

Välityslauseke

”Tästä sopimuksesta ja sen nojalla tehdyistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimies-oikeudessa on ___ jäsen / jäsentä. Turun kauppakamarin välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehen/välimiehet välityslautakunnan johtosääntöjen mukaisesti.”

Modelklausul för skiljeförfarande

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt finsk lag om skiljeförfarande. Skiljerätten skall bestå av en skiljeman/____skiljemän. Skiljenämden i Åbo Handelskammare i Finland skall välja skiljeman/skiljemän enligt regel för skiljenämnden i Åbo Handelskammare. Platsen  för skiljeförfarandet skall vara________. Språket som skall användas i skiljeförfarandet skall  vara _________.”   

Model Arbitration Clause

” Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof  shall be finally settled by arbitration according the Finnish Arbitration Act. The arbitral tribunal shall be composed of ________ arbitrator/arbitrators. Turku Chamber of Commerce in Finland shall nominate the arbitrator/arbitrators in accordance  with the Rules of the Arbitration of Turku Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be ________. The language to be used in the proceedings shall be________.”

Välityslautakunnan johtosäännöt ja välityslausekkeiden mallit ovat saatavissa myös täältä.

Lisätiedot:
välityslautakunnan sihteeri, johtaja
VT Paula Virri
puh. 050 60166
paula.virri@turku.chamber.fi

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy