Vuosilomalain tuoreet muutokset

Huhtikuun alussa voimaantullut vuosilomalain muutos turvaa työntekijälle oikeuden neljän viikon mittaiseen palkalliseen vuosilomaan sairaspoissaolosta huolimatta. Muutos johtuu EU:n työaikadirektiivin vaatimuksista. Lisäksi lakimuutoksella pidennetään aikaa, jonka kuluessa työntekijä voi pitää työkyvyttömyyden takia siirretyn vuosiloman.

Vuosilomaa täydentävät lisäpäivät  

Työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siltä osin, kun työntekijän täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsema vuosiloma alittaa 24 päivää sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Vuosilomaa kerryttäväksi, työssäolonveroiseksi ajaksi katsotaan poissaolo sairauden vuoksi yhteensä enintään 75 työpäivän ajalta lomanmääräytymisvuodessa. Jos sairauspoissaolo kestää tätä pidempään, työntekijälle ei välttämättä kerry vähintään 24 vuosilomapäivää. Tällöin lisävapaapäivät täydentävät työntekijän oikeutta neljä viikon palkalliseen vuosilomaan. Lomapäivien tarkastelu tapahtuu lomanmääräytymisvuosittain.

Oikeutta lisävapaapäiviin ei kuitenkaan ole, jos poissaolo on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 12 kuukauden ajan. Yhdenjaksoisuutta eivät kuitenkaan katkaise sellaiset työssäolopäivät tai -tunnit, joiden aikana työntekijän työskentely perustuu sopimukseen osa-aikatyöstä, osa-sairauspäivärahakauteen tai sairausloman kanssa päällekkäiseen perhevapaaseen.

Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Lisävapaapäivien antamiseen sovelletaan vuosiloman antamista koskevia säännöksiä.

Jos työsuhde päättyy kesken lomanmääräytymisvuoden, työntekijällä on oikeus sairauspoissaoloaikaa vastaavaan osaan 24 päivästä.

Lakimuutos on tullut siis voimaan 1.4.2019 ja lisäävapaapäiviä alkaa kertyä voimaantulosta asti. Tämän vuoden lomakauteen lisävapaapäivät eivät vaikuta eli lomanmääräytymisvuoden 1.4.2018-31.3.2019 lomat määräytyvät kuten ennenkin. Lisävapaapäiviä ei sovelleta aiempien lomanmääräytymisvuosien vuosilomiin. Yhdenjaksoinen 12 kuukauden jakso alkaa 1.4.2019 vaikka sairauspoissaolo olisi alkanut jo aiemmin.

Jatkossa vuosilomapalkkalaskelmassa lisävapaapäivistä maksettava korvaus ja päivien lukumäärä tulee ilmetä vuosilomapalkkalaskelmassa eikä niitä saa yhdistää vuosilomapalkkaan eikä vuosilomapäiviin. Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät eivät ole vuosilomaa eivätkä työssäolonveroista aikaa eikä niistä kerry vuosilomaa.

Työkyvyttömyyden perusteella siirretyn vuosiloman pitäminen

Mikäli työntekijä on työkyvytön vuosiloman alkaessa, työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä vuosilomansa siirretyksi ilman omavastuuaikaa. Mikäli työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa siirrettyä kuuden omavastuupäivän ylittävältä osalta. Työntekijällä on kuitenkin oikeus neljän viikon vuosilomaan, jolloin omavastuupäiviä voi olla vain siltä osin kuin työntekijä on ansainnut enemmän kuin neljä viikkoa vuosilomaa.

Huhtikuun alussa voimaantulleen lakimuutoksen johdosta edellä mainittu työkyvyttömyyden perusteella siirretty kesäloma on annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos loman antaminen tällä tavalla ei ole mahdollista, loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä. Jos loman antaminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole edellä tarkoitetuin tavoinkaan mahdollista, saamatta jäänyt loma korvataan 17 §:ssä tarkoitetulla lomakorvauksella. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista.

TULE OPPIMAAN LISÄÄ AIHEESTA KOULUTUKSEEMME:

Vuosilomalaki käytännönläheisesti

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy