Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Eduskunta on hyväksynyt uuden työaikalain ja se tulee voimaan 1.1.2010. Muutoksen taustalla on muuttunut työelämä, joka haastaa työntekemisen malleja. Asiantuntijatyö on lisääntynyt ja monessa työssä työntekeminen ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Uuden lain myötä otetaan käyttöön uusi joustotyöaikamalli, työaikapankkeja koskeva sääntely tulee lakiin ja etätyö tulee työaikalain piiriin. Lisäksi laissa on muutoksia mm. yötyön tekemiseen, jaksotyöhön ja työaikalain soveltamisalaan.

Uusi joustotyöaikaa koskeva työaikamaali

Työaikalaki mahdollistaa jatkossa joustotyöaikamallin, jonka mukaan työntekijällä on mahdollisuus itse päättää työntuntiensa sijoittelusta ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Joustotyö vastaa jouston tarpeeseen erityisesti vaativassa asiantuntijatyössä, jossa työn sisältö on tiedon tuottaminen ja käsittely. Vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.  Työnantaja puolestaan määrittää tehtävät, tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. Aikataulu voi määräytyä asiakkaiden tarpeiden mukaan, mutta työntekijä voi itse määritellä miten työ toteutetaan.

Joustotyöaika perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittava viikonpäivistä, joille työntekijä saa sijoittaa työaikaa, viikkolevon sijoittamisesta, mahdollisesta kiinteästä työajasta sekä sovellettavasta työajasta joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeen. Viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Joustotyöaikaa koskeva sopimusehto voidaan irtisanoa päättymään kuluvaa tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa. Joustotyöaikaa koskeva sopimus toimii lain mukaisena työvuoroluettelona.

Työaikapankkia koskevat säännökset

Työaikalaissa ei ole aikaisemmin ollut määräyksiä työaikapankista, vaan työaikapankit ovat perustuneet työehtosopimuksiin. Työaikapankilla tarkoitetaan mahdollisuutta säästää ja yhdistää työaikaa, ansaittuja vapaita tai rahamääräisiä etuuksia. Työaikalain mukaista työaikapankkia voidaan soveltaa, jos kyseessä olevassa työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä työaikapankista.  Lainmukainen työaikapankki voidaan ottaa käyttöön myös työehtosopimuksen tarkoittaman työaikapankin sijaan. Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisesti, ja sopimuksessa on sovittava mitä eriä työaikapankkiin voidaan siirtää, säästämisrajoista ja menettelyistä työaikapankin lakatessa. Lisäksi on sovittava vapaan käyttämisen periaatteista. Työnantaja ja luottamusmies tai jos sellaista ei ole valittu, luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja taikka henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä saavat sopia kirjallisesti työaikapankin käyttöönotosta.

Liukuvaa työaikaa koskevat säännökset

Liukuvaan työaikaan ehdotetut muutokset lisäävät työntekijöiden työaikajoustoja liukuma-ajan ollessa neljä tuntia päivittäin. Sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta, lepoaikojen sijoittamisesta ja säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Enimmäisliukuma ei saa ylittää 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson päättyessä ja alistusten määrä saa olla enintään 20 tuntia. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla. Työnantajan on työntekijän sitä pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika kokonaisina työpäivinä.

TULE OPPIMAAN LISÄÄ AIHEESTA KOULUTUKSEEMME:

Uusi työaikalaki

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy