Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Artikkeli on julkaistu alun perin  Kauppakamari-lehdessä marraskuussa 2019.

Perinteisten oikeudenkäyntien rinnalle on syntynyt erilaisia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumenetelmiä, jotka kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Tuomioistuinmenettelyyn verrattuna vaihtoehtoisille riidanratkaisumenettelyille on ominaista nopeus, jota liike-elämän riitojen ratkaisussa tyypillisesti arvostetaan. Vaihtoehtoisten menettelyiden myötä riidanratkaisukeinot monipuolistuvat, eikä kaikkia riitoja tarvitse välttämättä saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Sovittelu

Sovittelumenettelyt ovat saaneet jalansijaa tuomioistuinmenettelyn ja välimiesmenettelyn rinnalla. Tuomioistuinsovittelun lisäksi riitoja voidaan sovitella mm. Suomen Asianajajaliiton sovittelumenettelyssä tai Keskuskauppakamarin FAI-sovittelussa.

Sovittelumenettelyn ominaispiirteitä ovat vapaaehtoisuus, joustavuus ja nopeus. Sovittelussa riidan osapuolet pyrkivät itse päättämään riidan ratkaisusta ja sovittelijan rooliksi jää ainoastaan ohjata menettelyä ja avustaa asianosaisia sovinnollisen ratkaisun saavuttamisessa. Suomen Asianajajaliiton sovittelun ja FAI-sovittelun etuna on menettelyn ehdoton luottamuksellisuus verrattuna tuomioistuinsovitteluun, joka on lähtökohtaisesti julkista.

Verrattuna tuomioistuinmenettelyyn tai välimiesmenettelyyn, sovittelu tarjoaa paremmat edellytykset liikesuhteiden ylläpitämiseen vielä konfliktitilanteen jälkeenkin.
Myös Turun kauppakamarin perustama työryhmä, johon allekirjoittanut kuuluu, on kehittämässä omaa sovittelumenettelyä, joka olisi käyttökelpoinen väline paikallisen PK-sektorin riitojen ratkaisuun.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on saavuttanut vakiintuneen aseman liike-elämän riitojen ratkaisussa ja on tällä hetkellä sovittelua huomattavasti käytetympi vaihtoehto. Menettelyn etuja ovat sen nopeus, joustavuus ja luottamuksellisuus. Joustavuutta tuo osapuolten mahdollisuus vaikuttaa mm. sovellettavaan lainsäädäntöön sekä itse välimiehen valintaan. Riitatilanteista aiheutuvien mahdollisten mainehaittojen minimoimista edistää menettelyn luottamuksellisuus sekä se, että välitystuomiot eivät ole julkisia.

Välimiesmenettelyn etuna on myös välitystuomion lopullisuus, sillä välitystuomioon ei lähtökohtaisesti voi hakea muutosta. Tuomion lopullisuus tarkoittaa toisaalta myös kustannustehokkuutta, kun riitaa ei voida käydä useassa oikeusasteessa.

Sopimuksia laadittaessa osapuolten tulisi kiinnittää erityistä huomiota riidanratkaisulausekkeiden sisältöön, jotta osapuolet eivät tule sidotuiksi esimerkiksi liian jäykkiin menettelyihin. Toimivaltaväitteiden välttämiseksi riidanratkaisulausekkeiden tulisi olla tarkkaan harkittuja. Annamme mielellämme lisätietoja aiheesta ja avustamme kuhunkin tilanteeseen sopivan riidanratkaisulausekkeen laadinnassa.

Teksti: Niina Palaja, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Magnusson Oy

Yritysten valittavana on kolme eri välimiesmenettelyä ja niihin liittyen omat mallilausekkeensa sopimuksiin. Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettely on tarkoitettu ensi sijassa kansainvälisiin riitatilanteisiin, Keskuskauppakamarin välimiesmenettely valtakunnallisten toimijoiden välisiin riitatilanteisiin ja Turun kauppakamarin välimiesmenettely paikallisten sopimuskumppaneiden välisiin riitatilanteisiin. Menettelyjen prosessit ja hinnoittelu eroavat toisistaan joten on hyvä miettiä etukäteen, millainen välimiesmenettely sopii parhaiten omaan mahdolliseen riitatilanteeseen.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy