Perinteisestä turvaavasta asiakirjasta käyttäjäystävällisempään sopimukseen

Sopimuksia syntyy liike-elämässä jatkuvasti, mutta mikä on niiden tärkein funktio? Onko sopimuksen ensisijainen tarkoitus suojata sopimusosapuolia erilaisissa ongelmatilanteissa vai voimmeko nähdä sopimukset ensisijaisesti asiakirjoina, jotka mahdollistavat liiketoiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen?

Turvaava sopimus

Perinteisesti juristin käsitys sopimuksen tehtävästä on sen funktio turvaavana asiakirjana. Sopimuksella varaudutaan tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin ja tämän takia siihen kirjataan tyhjentävästi koko sopimussuhteen keskeinen sisältö. Tarkoitus on jo sopimuksen tekovaiheessa pyrkiä poistamaan tulevaisuuden epävarmuus siitä, mitä erilaisissa tilanteissa mahdollisesti tapahtuu. Tavoite on, että sopimuksesta on luettavissa tulevaisuuden kulku – tapahtui mitä tapahtui. Lisäksi sopimuksesta tulee ilmetä tyhjentävästi sopimusosapuolten velvoitteet ja oikeudet, jotta mahdollisessa sopimusrikkomustilanteessa siihen on helppo vedota. Sopimuksen tehtävä turvaavana funktiona ei kuitenkaan rajoitu siihen, että sen avulla voimme helposti osoittaa sopimusrikkomukseen syyllistyneen osapuolen. Tämän lisäksi sopimuksiin kirjataan usein myös tarkat ehdot siitä, mitä tapahtuu, kun sopimusta rikotaan.

Edellä mainittu sopimuksen turvaava tavoite johtaa usein siihen, että sopimustekstit muodostuvat monen sivun mittaisiksi. Myös sanat, joita sopimuksiin kirjoitetaan, valitaan huolella. Juridiset termit ja niiden ymmärtäminen oikeudellisen merkityssisällön kautta muodostuvat erittäin tärkeiksi seikoiksi sopimuksen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta. Monesti sopimukset kuvaillaan vaikeasti ymmärrettäviksi juridisiksi asiakirjoiksi, joiden laadinta ja tulkinta on turvallisinta jättää juridisen koulutuksen saaneelle henkilölle.

Legal design

Oikeudellinen muotoilu eli legal design haastaa perinteistä käsitystä sopimuksesta vain osapuolia turvaavana asiakirjana. Legal designia voidaan pitää eräänlaisena menetelmänä, jolla pyritään oikeudellisten palveluiden muotoilemista käyttäjäystävällisiksi. Voimme ajatella kyseessä olevan poikkitieteellinen tapa harjoittaa juridiikkaa, pelkän juristilta-juristille-ajattelutavan sijaan. Legal designin perimmäisenä ajatuksena herää kysymys esimerkiksi siitä, voidaanko juristien laatimista sopimuksista ja käyttäjäehdoista tehdä enemmän ymmärrettäviä myös niille, jotka eivät omaa juridista koulutustaustaa. Sopimuksista on tehtävä ymmärrettäviä niille, joita sopimus tosiasiallisesti koskettaa.

Liiketoiminnan kehittymisen seurauksena on syntynyt painetta luoda sopimuksia, jotka eivät funktioidu vain sopimusosapuolten turvaamiseen, vaan huomioivat ensisijaisesti liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumisen. Ajatuksena on, että myös juridiikka voi olla muotoiltu asiakaslähtöisesti. Tämä vaatii muun muassa poikkitieteellisyyttä, jolloin sopimusten muotoilussa korostuu yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa.

Teksti:
Pauliina Palmgren
lakiasiainharjoittelija
Turun kauppakamari

Lähteet:
https://www-edilex-fi.ezproxy.utu.fi/oikeus/18700.pdf
https://pro.almatalent.fi/article/legal-design-school-muotoilun-menetelmilla-kayttajaystavallisempaa-juridiikkaa/8412
https://www-edilex-fi.ezproxy.utu.fi/opinnaytetyot/19951.pdf

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy