Yrittäjän viisi tulevaisuuden mielenlaatua

Reija Anckar on kauppatieteiden tohtori, joka on väitellyt yrittäjyydestä. Hän on yrittäjä itsekin.

Reija Anckar on kauppatieteiden tohtori, joka on väitellyt yrittäjyydestä. Hän on yrittäjä itsekin.

Yrittäjyys on yhteiskunnan ja talouden kivijalka. Sitä pitää ymmärtää ja edistää myös koulutuksessa, sillä opiskelevat nuoret luovat tulevaisuuden työelämän ja yritykset. Kun opiskelijoita pyydettiin muistelemaan tulevaisuuden työelämäänsä, joka liittyy myyntiin ja palveluun, vajaa kolmasosa tulevaisuudenmuisteluista oli yrittäjätarinoita. Niiden ja Dueningin viitekehyksen pohjalta löydettiin yrittäjien tulevaisuuden mielenmaisemat, joita oli viisi: toimeenpaneva, tilaisuudet tunnistava, resilientti, riskejä hallitseva ja suunnitteleva mielenlaatu Oli hyödyllistä myös tutkia, miten näitä mielenlaatuja voi kehittää.

Joskus on ennakoitava tulevaisuutta ja tutkittava, jotta ei mennä mutu-tuntumalla

Olin pitkään monissa tehtävissä isossa bisneskoulutuskonsernissa, jonka strategian ytimenä olivat myynti, palvelu ja yrittäjyys, jotka näkyivät kaikessa koulutuksessa. Kun koulutuksen strategisia tavoiteosaamisia ennakoitiin, kerättiin mittava määrällinen ja sähköinen myynnin ja palvelun osaamisen Delphoi-tulevaisuusaineisto ja pidettiin asiantuntijapaneelit. Niiden tuloksia trianguloitiin eli testattiin opiskelijoiden narratiivein eli tarinoin, jotka sijoittuivat tulevaisuuteen.

Keräsin yhteensä 109 narratiivia, joista 33 liittyi yrittäjyyteen. Halusin tarkastella näitä tulevaisuuden yrittäjätarinoita, sillä Suomessa vain noin 10 % työntekijöistä ansaitsee elantonsa yrittäjänä. Se on vähän verrattuna muihin maihin. Yrittäjyys on sentään kansantalouden selkäranka, ja sitä tulisi edistää ja vaalia kaikin tavoin.

Koodasin kaikki tarinat ja tein sisältöanalyysin, jonka perusteella kerron Dueningin (2010) viitekehystä käyttäen, kuinka viisi yrittäjien tulevaisuuden mielenlaatua ilmeni tulevaisuudenmuisteluissa. Pohdin myös, kuinka näitä yrittäjämäisiä mielenlaatuja voisi kehittää opinnoissa ja työssä.

Toimeenpaneva mielenlaatu

Yrittäjä saa aikaiseksi, kuuntelee palautetta ja seuraa trendejä. Hän on kiinnostunut henkilöstöstään ja sen osaamisesta, ja HR korostuu. Toimeenpanoa voi kehittää arvioimalla motivaatiota, ymmärrettävyyttä, palautetta, toistoa, sopivuutta, taitoja, tietoja ja asennetta. Yhteistyö yrittäjien kanssa opinnoissa on tärkeää, samoin kuin vastuunoton harjoittelu.

Tilaisuudet tunnistava mielenlaatu

Opiskelijat ottivat esille tulevaisuuden trendejä, kuten ekologisuus, terveys, yksilöllisyys ja joukkojen voiman, kun tulevaisuudenmuisteloissa käsiteltiin tilaisuuksien tunnistamista. Tätä voi kehittää arvioimalla olemassa olevia yrityksiä ja luomalla liikeideoita, joita pohditaan yhdessä teoreettisen ja taloustiedon nojalla.

Resilientti mielenlaatu

Resilienssi on ajankohtainen käsite. Se tarkoittaa sitä, miten hyvin pystyy selviytymään ja palautumaan ennalleen hankalien vaiheiden jälkeen. Niitähän on jokaisella yrittäjällä väistämättä. Tulevaisuuden tarinoissa harjoitettiin kärsivällisyyttä ja luovuutta ja selviydyttiin traumoista. Työntekijöiden uupuminen nähtiin vaarana resilienssin kannalta. Resilienssiä voi opetella siten, että oppii sietämään pettymyksiä ja häviämään toisinaan. Kun kuuntelee yrittäjien tarinoita, voi niihin eläytyä, niitä voi suhteuttaa. Siten voi itse kehittyä sietämään vaikeuksia.

Riskejä hallitseva mielenlaatu

Tulevaisuuden kertomuksissa korostui laadukas työ ja viestintä riskien ehkäisemiseksi. Riskejä voi opetella välttämään tunnistamalla stressin merkit ja kehittämällä johtamistaitoja.  On merkittävää, että osaa hakea apua ja on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaamisistaan.

Suunnitteleva mielenlaatu

Opiskelijat ilmaisivat kirjoituksissa, kuinka tulevaisuudessa on luotava uusia tuotteita asiakkaille. Myös yrityksen henki, sielu ja sydän ovat merkityksellisiä suunnitellessa tulevaa. Luovuutta voi vahvistaa kuuntelemalla yrittäjien elämäntarinoita ja kirjoittamalla. Voidaan järjestää myös idealeirejä, hissipuhetapahtumia ja vertaisarviointeja, jotka voimaannuttavat.

Nuorten tarinoiden voimalla kohti yrittäjyyden tulevaisuutta

Kaiken kaikkiaan mielestäni opiskelijoiden ja nuorten ihmisten ääntä on syytä kuunnella. He toimivat yrittäjinä tulevaisuuden työelämässä, jonne on kurkistettava uutta tehdessä ja ennakoidessa. Tarinoiden ja niiden tulkinnan voima on mahtava.

 ”Stories are the single most powerful tool in a leader’s toolkit.”
Howard Gardner

Teksti:
Reija Anckar
Anckar Stamina Oy
LinkedIn Dr. Reija Anckar
www.anckarstamina.fi

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy