Lomauttaminen alle 20 työntekijän yrityksissä: Työsopimuslaki ja siihen esitetyt muutokset lomauttamiseen liittyen

Tekstin kirjoittaja oikeusnotaari Pauliina Palmgren on Turun kauppakamarin lakiasiainharjoittelija.

(Tilanne 27.3.2020 klo 9:50)

Lomauttamiseen liittyvät säännökset löytyvät työsopimuslain 5 luvusta. Maailman tilanteen takia hallitus teki 20.3.2020 päätöksen ensivaiheen toimenpiteistä, joilla turvataan ihmisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Työsopimuslakiin kaavaillut muutokset annettiin eilen, 26.3.2020 hallituksen esityksenä eduskunnalle. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne olisivat voimassa 30.6.2020 saakka. Tässä tekstissä nostetaan esille ajantasoisen lainsäädännön lisäksi myös nuo hallituksen puoltamat muutokset liittyen työsopimuslain mukaiseen lomauttamiseen yrityksissä, joissa työskentelee alle 20 työntekijää. Edellä mainitun lisäksi osapuolten on aina syytä tarkistaa oma työehtosopimus ja katsoa, mitä siellä on määrätty esimerkiksi lomauttamiseen liittyen.

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöstä työntekijän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesta keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työntekijä voidaan lomauttaa joko määräajaksi taikka toistaiseksi. Lomauttaminen voi tapahtua keskeyttämällä työnteko kokonaan, lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa taikka vähentämällä työpäiviä siinä määrin kuin se on lomauttamisen perusteen kannalta välttämätöntä.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työnantajalla on laissa tarkoitettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Pääsääntö on, että määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei saa lomauttaa. Poikkeuksen tästä muodostavat kuitenkin tilanteet, joissa määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus ja sijaistettava työntekijä olisi myös lomautettavissa, jos hän olisi töissä.

Toinen poikkeus on tilanne, jossa työtekijä työskentelee määräaikaisella sopimuksella, mutta sopimus sisältää irtisanomisehdon. Tällaisen sekasopimuksen kanssa, myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa, jos lomautus tapahtuu taloudellis-tuotannollisella irtisanomisedellytyksellä.

Kolmannen poikkeuksen pääsäännöstä muodostaa tilanne, jossa lomautuksesta sovitaan työntekijän kanssa. Tässä kohtaa huomioitavaa kuitenkin on, että kaavaillut muutokset tulisivat näillä näkymin mahdollistamaan myös määräaikaisen työntekijän lomauttamisen kaikilla perusteilla.

Työsopimuslain mukaan alle 20 työntekijän yrityksissä työnantajan on esitettävä työntekijöille ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen laajuudesta, toteutuksesta, kestosta ja alkamisajankohdasta. Selvityksen jälkeen työntekijöille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi kyseisestä selvityksestä. Edellä mainittua ennakkoselvitys- ja kuulemisvelvollisuutta ei ole yrityksissä, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää. Näissä yrityksissä sovelletaan yhteistoimintalain menettelytapoja.

Työnantajan on myös annettava lomautusilmoitus työntekijöille viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisajankohta ja kesto taikka arvioitu kesto. Tässä kohtaan on kuitenkin jälleen huomioitava, että kaavaillut muutokset tulisivat näillä näkymin muuttamaan 14 päivän aikarajan 5:n päivän aikarajaan. Tällöin lomautusilmoitus voidaan antaa työntekijöille viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Huomioitavaa: Tämä teksti on päivitetty 27.3.2020 klo 9.50. Koronatilanteen vuoksi tilanne kuitenkin elää jatkuvasti. Edellä esitetyt lakimuutokset eivät ole vielä tällä hetkellä voimassa (27.3.2020 klo 9.50), mutta tulevat/voivat tulla, näillä näkymin voimaan lähitulevaisuudessa/aivan pian. Seuraa siis valtioneuvoston ilmoituksia ajankohtaisista asioista.

Työehtosopimuksiin sen sijaan on jo ilmestynyt poikkeuksia ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Muista siis tarkistaa oman alasi työehtosopimus!

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy