Viranomaisrajoitukset, liiketoiminnan erityisolosuhteet ja kauppakamarin eritystodistukset

Maailmanlaajuisesti viranomaiset ovat ryhtyneet tiukkoihin toimiin koronavirusta vastaan rajoittamalla erityisesti ihmisten liikkumista. Tällä on väistämättömiä vaikutuksia myös talouteen ja kansainväliseen kauppaan.

Tavaroiden liikkuvuus on toistaiseksi pystytty eri maissa turvaamaan poikkeusoloissakin, mutta tuotannon ja jakelun järjestämisessä on voinut olla haasteita. Jokaisessa maassa paikalliset viranomaiset päättävät ja linjaavat asioita sekä asettavat erilaisia rajoituksia, jotka kohdistuvat eri tavoin yritysten tai niiden yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan. Paras tieto kunkin maan tilanteesta löytyy kohdemaasta.

Tavaraliikenne pyritään turvaamaan ainakin EU:ssa

Vaikka eri maiden viranomaiset ovat sulkeneet rajojaan henkilöliikenteeltä, niin toistaiseksi kansainväliset tavaratoimitukset on päästetty maasta toiseen kansainvälisen kaupan sitoumusten mukaisesti. EU:n komissio on kehottanut EU-maita turvaamaan tavaraliikenteen kaikissa olosuhteissa EU-maiden kesken talouden toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Kolmansien maiden eli EU:n ulkopuolisten maiden osalta rajaliikenne ratkeaa tapauskohtaisesti.

Rajojen toimivuuden ohella keskeinen kysymys on myös tavaraliikennereittien toimivuus ja rahtikapasiteetin riittävyys, kun lento- ja laivavuoroja perutaan. Esimerkiksi huolintaliikkeet tiedottavat muutoksista.

Suorat ja epäsuorat vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Viranomaisrajoitukset voivat aiheuttaa suoria ja epäsuoria vaikutuksia yritysten liiketoiminnalle kuten tuotannolle, palvelutarjonnalle ja logistiikalle. Viranomaisrajoitukset voivat estää kokonaan jonkun liiketoimen tai rajoittaa sen toteuttamista tai edellyttää sen toteuttamista vaihtoehtoisin keinoin. Viranomaisrajoitukset voivat myös kieltää tai rajoittaa kokonaan yrityksen yhteistyökumppanin toimintaa.

Kauppakumppanien ja yhteistyökumppanien on keskenään tapauskohtaisesti sovittava näiden kieltojen ja rajoitusten suorista ja epäsuorista vaikutuksista ottaen huomioon liikesuhdetta koskevat sopimukset ja lainsäädäntö. Kukin tapaus on yksilöllinen, vaatii erityisolosuhteissa sopimuskumppaneilta yhteistyötä ja tarvittaessa myös oikeudellista arvioita, joka viime kädessä tapahtuu riidanratkaisussa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Kauppakamarin erityistodistus olosuhteista

Kauppakamari voi antaa yrityksen pyynnöstä erityistodistuksen, jossa todetaan yleisesti tiedossa olevat olosuhteet, tiedossa olevat viranomaiskiellot ja rajoitukset tai yrityksen esittämän riittävän selvityksen pohjalta, uskottavasti todennettavissa olevat liiketoiminnan erityisolosuhteet.

Kauppakamarin erityistodistuksella ei oteta kantaa mitenkään erityisolosuhteiden vaikutuksiin esimerkiksi kaupan osapuolten välisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin tai muihin oikeudellisiin seikkoihin. Kauppakamari harkitsee käytettävissä olevan tiedon ja sille annettujen selvitysten pohjalta, minkä sisältöisen todistuksen se on valmis vahvistamaan.

Esimerkkejä tilanteissa ja kauppakamarin todistuksen mahdollisesta sisällöstä:

Lakon vuoksi Suomen satamat olivat suljettuina 1.3.20XX-15.3.20XX, minkä johdosta meriliikenne ei kulkenut tänä ajankohtana”.

Viranomaismääräysten johdosta 19.3.2020 ulkomaan kansalaisten saapumista Suomen on rajoitettua muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, minkä johdosta yrityksen X työntekijä / asiantuntija voi voinut vierailla Suomessa yrityksen Y luona.”

Yrityksen antamien tietojen ja selvitysten mukaan tulipalo tuhosi yrityksen X tuotantolaitoksen Jämsässä, minkä johdosta tuotanto on ollut pysähdyksissä 1.3.20XX-31.4.20XX

Tarkempia tietoja mahdollisista ulkomaankaupan asiakirjoista ja todistuksista antaa asiakirjasihteerimme Satu Lehenberg, satu.lehenberg@kauppakamari.fi tai p. 040 188 2128.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy