Paikallinen sopiminen: järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Tekstin kirjoittaja Pauliina Palmgren on Turun kauppakamarin lakiasiainharjoittelija.

Suomen työmarkkinajärjestelmää on pitkään leimannut ns. keskusjärjestöllinen kollektiivisuus, jossa sääntely on varsin keskitettyä.

Globalisaation ja kansainvälistymiskehityksen myötä yritykset kuitenkin vaativat yhä enemmän joustoa työmarkkinajärjestelmään ja lisääntyviä mahdollisuuksia esimerkiksi paikalliseen sopimiseen. Yritysten kilpailukyvyn säilyvyys edellyttää muun muassa kykyä reagoida nopeasti muuttuvan maailman tilanteisiin.

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtojen asettamista jotakin sopimusmenettelyä käyttäen yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasolla. Edellä mainittu määritelmä on varsin avoin, jonka takia voimme erottaa kyseisestä käsitteestä sekä laajan että suppean merkityssisällön.

Suppean tulkinnan mukaan paikallista sopimista on vain se, jota valtakunnallisissa työehtosopimuksissa tarkoitetaan. Laajan tulkinnan mukaan muutkin kuin valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuvat työehdoista sopimiset ovat paikallisia.

Tässä kirjoituksessa kiinnitän huomioni paikalliseen sopimiseen sen suppeasta merkityssisällöstä käsin.

Työehtosopimuksissa on mahdollista määrätä, että joistakin asioista sovitaan paikallisesti. Tämän tyylinen ilmaus saattaa löytyä esimerkiksi seuraavissa muodoissa; ” Asiasta on sovittava paikallisesti” taikka ”ellei paikallisesti toisin sovita”.  Jälkimmäistä muotoa käyttäessä on syytä huomata, että jollei paikallisesti kyseisestä asiasta päästä sopuun, noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä. Tällöin työehtosopimusmääräyksiä voidaan pitää ns. perälautana.

Mahdollisuus vedota työehtosopimuksella sovittuihin, paikallista sopimista edellyttäviin asioihin, saattaa kuitenkin vaihdella sen mukaan, onko työnantaja järjestäytynyt tai järjestäytymätön. Esimerkiksi työaikalaista löytyy säännös, joka kieltää paikallista sopimista edellyttävät työaikajärjestelyt niiltä työnantajilta, jotka eivät ole järjestäytyneet. Tällöin järjestäytymättömän työnantajan on sovellettava työaikalain pakottavia säännöksiä sellaisenaan, eikä hän saa hyödyntää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. (Työaikalain 8 luku 34 §)

Tässä kohtaa on myös tarpeen nostaa esille käsitteet työehtosopimuksen yleissitovuudesta sekä työehtosopimuksen normaalisitovuudesta. Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet, tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen. Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa puolestaan sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Edellä mainitun takia voi seurata tilanne, jossa järjestäytymättömän työnantajan on yleissitovuuden nojalla noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen velvoitteita, mutta silti hän ei voi soveltaa työehtosopimuksessa mahdollistettuja paikallisen sopimisen joustoja.

Koronatilanteen takia useisiin työehtosopimuksiin on ilmestynyt erilaisia poikkeuksia, joilla pyritään varautumaan maailman tilanteeseen. Mikäli kuitenkin olet sitoutunut työehtosopimukseen vain sen yleissitovuuden nojalla, muista olla tarkkana siitä, mitä saat kulloinkin soveltaa.

Lopuksi on vielä syytä painottaa, että täysin mahdollinen on myös tilanne, jossa työnantaja on järjestäytymätön eikä alalla myöskään ole yleissitovaa työehtosopimusta. Tällöin järjestäytymätöntä työnantajaa ei velvoita mikään työehtosopimus, mutta hän ei myöskään voi hyödyntää työehtosopimuksiin liittyviä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Teksti on julkaistu alun perin 2/2020 Kauppakamarilehdessä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy