Kustannustuki tulossa – haku ravintolatukeen auennut

Kokosimme tähän tietoa yrityksille suunnatuista uusista tukimuodoista. Ravitsemusliikkeille tarkoitetut tuet ja hyvitykset on haettavissa 5.6. alkaen ja kustannustuki on näillä näkymin tulossa haettavaksi heinäkuun alusta alkaen. 

Ravintolatuki

Ravintola-alan yritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Haku on auennut 5.6. KEHA-keskuksen verkkosivuilla.

Hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia; hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien alv-tietojen perusteella, yrittäjän ei tarvitse hakea hyvitystä. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin. Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.

Joukkomaksatukseen kuuluville yrityksille hyvitys maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti. Loppuerä hyvityksestä pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella.

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.

Tukea voidaan maksaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden 1 000 euroa. Tukea maksetaan tällöin vuokratyöntekijästä, jota kohden laskutus on vähintään 4500 euroa, tai laskuttava yritys on maksanut palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden.

Yritysten kustannustuki

Kustannustuen tarkoitus on korvata koronakriisin aiheuttamia tappioita yrityksille; korvata kiinteitä kustannuksia ja palkkamenoja. Tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää. Hallitus antoi lakiesityksen yritysten kustannustuesta eduskunnalle 5.6.2020.

Seuraavaksi eduskunta käsittelee lakiesitystä. Eduskunta voi esittää lakiesitykseen muutoksia. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelee lain ennen kesätaukoa. Tavoitteena on, että tuki on haettavissa heinäkuun alusta alkaen.

Miten tukea haetaan?

Kun laki ja siihen liittyvä asetus ovat voimassa, yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista. Tukea haetaan sähköisesti ja Valtiokonttori tiedottaa erikseen haun alkamisesta. Tavoitteena on, että tuki on haettavissa heinäkuun alusta alkaen. Tukea pitää hakea 31.8. mennessä. Valtiokonttori tekee tukipäätökset yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Hakemuksessa yrityksen on annettava tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksittäisiin vakuutuksiin sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.

Mitkä ovat kustannustuen ehdot?

Ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan. Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto olisi laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä. Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.

Miten tuki määräytyy?

Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa ja alle 2000 euron tukea ei makseta.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti. Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy