Vuokratyö pähkinänkuoressa

Vuokratyöjärjestely voi muodostaa joustavan ja nopean lisätyölähteen yrityksille, joissa työvoiman tarve on vaihteleva. Esimerkiksi sairaus- ja kesälomien aikana vuokratyöjärjestelyn avulla voidaan saada hyvinkin nopealla aikataululla yritykselle lisätyövoimaa. Kustannustehokkaan työvoima- järjestelyn lisäksi vuokratyö mahdollistaa lisäjoustoa muun muassa työajan järjestelyihin. Toisaalta vuokratyöjärjestelyssä on havaittu ongelmia esimerkiksi osaavan työvoiman löytämisessä ja siitä seuranneen epävarmuuden syntymisessä.

Työvoiman vuokrauksesta on kyse, kun työnantaja siirtää työntekijänsä vastiketta vastaan toisen työnantajan käyttöön työskentelemään tämän johdon ja valvonnan alaisena.

Edellä mainitussa vuokratyöjärjestelyssä on näin kolme osapuolta: vuokrausyritys, vuokratyöntekijä sekä käyttäjäyritys. Myös oikeussuhteita kyseisessä tilanteessa syntyy kolme: vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän välinen työsuhde, vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen asiakkuussuhde sekä käyttäjäyrityksen ja vuokratyöntekijän välinen oikeussuhde, joka ei kuitenkaan ole sopimussuhde.

Koska vuokratyöntekijä on työsuhteessa vuokrausyritykseen, saa vuokratyöntekijä esimerkiksi palkkansa vuokrausyritykseltä. Tämän palkanmaksuvelvollisuuden lisäksi vuokrausyrityksellä on vuokratyöntekijää kohtaan myös muut normaalit työnantajavelvollisuudet -ja oikeudet siltä osin, kun ne eivät siirry käyttäjäyritykselle. Vuokrausyritys antaa vuokratyöntekijälle esimerkiksi vuosilomaa, huolehtii työterveyshuollon järjestämisestä sekä laatii työtodistuksen työsuhteen päättyessä.

Käyttäjäyrityksellä on puolestaan oikeus valvoa ja johtaa vuokratyöntekijän työskentelyä, sillä vuokratyöntekijä työskentelee käyttäjäyrityksen palvelussa. Pääsääntöisesti kaikki ne työnantajan velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen taikka järjestelyihin, kuuluvat käyttäjäyritykselle.

Työturvallisuuden osalta koen tarpeelliseksi nostaa esille pari seikkaa. Vaikka vuokratyöntekijän työnantaja on vuokrausyritys, vuokratyöntekijä työskentelee käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Johdon ja valvonnan alaisuus johtaa puolestaan siihen, että vastuu vuokratyöntekijän työturvallisuudesta jakautuu sekä vuokrausyrityksen että käyttäjäyrityksen välillä. Jaetun työturvallisuusvastuun takia vuokrausyrityksen sekä käyttäjäyrityksen tulisi selvittää työturvallisuuteen liittyvät seikat tarkasti keskinäistä asiakassopimusta laatiessaan.

Kansallisesta lainsäädännöstämme ei löydy nimenomaista lakia liittyen vuokratyöhön. Tämän takia esimerkiksi vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän väliseen työsuhteeseen sovelletaan yleistä työlainsäädäntöä. Vuokratyön ominaispiirteiden takia eri työlaeista löytyy kuitenkin yksittäisiä säännöksiä koskien vuokratyötä. Lähtökohtaisesti vuokratyöntekijän työsuhteessa noudatetaan vuokrausyritystä sitovaa työehtosopimusta, mutta jos tällaista sopimusta ei ole, noudatetaan käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta.

Teksti:

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy