Varsinais-Suomen kilpailukyvyn edistäminen edellyttää yritysten äänen kuulemista

Alueen kilpailukyky kuvaa yritysten ja työvoiman toimintaympäristöä eli niitä alueen ominaisuuksia jotka tukevat menestyvää yritystoimintaa. Kilpailukykyinen alue ylläpitää alueella jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä sekä houkuttelee alueelle uusia yrityksiä ja työvoimaa yritysten käyttöön.

Turun kauppakamarin tärkeä tehtävä on kehittää yritysten toimintaedellytyksiä ja alueen kilpailukykyä. Tämä edellyttää yritysten äänen kuulemista ja sen tuomista päättäjien tietoisuuteen. Kysyimmekin kesäkuun lopussa jäseniltämme, mitkä tekijät vaikuttavat eniten yritysten sijaintipäätöksiin.

Tärkeimmäksi tekijäksi nousi yritykselle sopivan työvoiman saatavuus. Käytännössä kuusi kymmenestä yrityksestä painottaa työvoiman saatavuutta yrityksen sijaintia valittaessa. Työvoiman saatavuus on pysynyt listan kärjessä jo yli kymmenen vuoden ajan suhdanteista riippumatta. Usea vastaaja korostaa, että ammattitaitoista työvoimaa on tälläkin hetkellä – koronashokista huolimatta – vaikea löytää ja saada houkuteltua alueelle.

Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi nousi kasvukeskuksen sijainti alueella. Tämän tekijän merkitys on ollut hienoisessa kasvussa. Kasvukeskuksen sijainti kertoo kasvusta ja vireydestä, joita yritykset hakevat. Samaa johtopäätöstä tukevat monet muutkin selvitykset joiden mukaan väestö ja yritystoiminta keskittyvät jatkossa entistä vankemmin kasvukeskusten ympärille.

Kolmantena vastaajat nostivat esiin alueen hyvän saavutettavuuden ja hyvät liikenneyhteydet. Nämä ovat tärkeitä erityisesti vienti- ja tuontiyrityksille, mutta nostetaan esiin kaikilla toimialoilla. Raaka-aineiden, tuotteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden sujuva liikkuminen on kaikelle yritystoiminnalle ydinkysymys. Kuten eräs vastaaja toteaa: ”Kulkuyhteydet on oltava kunnossa joka suuntaan Turusta lähtiessä.”

Osaamisen edistäminen ja saavutettavuuden parantaminen painopisteinä

Turun kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmassa on kolme pääkohtaa: osaamisen edistäminen Varsinais-Suomessa, alueen saavutettavuuden parantaminen sekä säädösympäristön kehittäminen. Edistämme siis juuri noita asioita, jotka alueen yritykset nostavat esiin tärkeinä sijaintipäätökseen vaikuttavina tekijöinä.

Osaamisen edistämisen keskiössä ovat mm tekniikan koulutuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla ja tekniikan aloilla Varsinais-Suomessa. Turun yliopiston uudet syksyllä käynnistyvät DI-opinnot ovat merkittävä edistysaskel tällä saralla. Lisäksi edistämme osaamispääoman kasvattamista ja osaavan työvoiman houkuttelemista Varsinais-Suomeen ns triple helix -periaatteella eli laajalla yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Yksittäisiä toimia ja hankkeita on runsaasti kaikilla toimialoilla ja koulutusasteilla – aivan kuten jäsenistössämmekin on yrityksiä ja yhteisöjä kaikilta toimialoilta ja sektoreilta.

Vastaajien mukaan tämän hetken merkittävin työvoimahaaste liittyy nimenomaan osaavan työvoiman houkuttelemiseen. Alueelle saatavissa oleva työvoima ei neljäsosan yrityksistä mielestä mahdollista yrityksen kasvua. Tässä on kyse myös työvoiman liikkuvuudesta ja liikenneyhteyksistä, joka on niin ikään merkittävä kilpailukykytekijä.

Liikenneyhteyksien parantamisessa keskeisiä tavoitteitamme ovat nopean junayhteyden edistäminen Turun ja Helsingin välillä sekä yhteyksien parantaminen koko kasvukolmion alueella. Prioriteettilistalla ovat tunnin junan lisäksi mm valtatiet 8 ja 9, Turun kehätie sekä Paraisten suunnan siltojen ja Kaarinan ohikulkutien edistäminen.  Turun lentokenttä ja alueen satamat ovat alueen elinkeinoelämälle tärkeitä joten niiden toimintakykyä tulee kehittää ja erityisesti lentokentän kansainvälisiä yhteyksiä lisätä.

Työ näiden yrityksille tärkeiden kilpailukykyteemojen parissa jatkuu niin kauppakamarissa kuin verkostossammekin. Pidetään osaamista ja saavutettavuutta yllä keskustelussa ja nautitaan samalla Varsinais-Suomen kesästä. Nyt on mitä mainioin kesä harrastaa lähimatkailua ja tukea alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuun 2020 lopussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 155 yritystä. Eniten vastauksia tuli teollisuudesta (22,9 % ) ja muista palveluista (10,5 %). Vastaajista 39,2 % työllistää alle 10 henkeä ja 12,4 % yli 250 henkeä. Kolme neljästä vastaajasta on Turun seudulta.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy