Pähkinänkuoressa: Vaihteleva työaika

Työsopimukseen on mahdollista lisätä ehto työntekijän vaihtelevasta työajasta.

Vaihteleva työaika ilmenee esimerkiksi järjestelynä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee tietyn vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. Tällöin työsopimuksessa on voitu esimerkiksi sopia työaikajärjestelystä, jossa työntekijä työskentelee viikossa 10-30 tuntia. Mikäli työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia viikon tai pidemmän ajanjakson aikana, puhutaan nollatuntisopimuksesta.

Lisäksi vaihtelevan työajan ehto voi ilmentyä järjestelynä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä erikseen kutsuttaessa.

Työnantaja ei saa laatia työsopimukseen vaihtelevan työajan ehtoa, jos työvoiman tarve on kiinteä. Kiellettyä on myös se, että työnantaja ehdottaa vähimmäistyöaikaa pienemmäksi kuin työvoiman tarve edellyttää. Huomioitavaa kuitenkin on, että edellä mainitut rajoitukset koskevat vain tilannetta, jossa vaihtelevan työajan ehtoa on esittänyt työnantaja. Mikäli työntekijä tekee vaihtelevasta työajasta aloitteen, voidaan siitä sopia vapaasti.

ikäli vaihtelevan työaikaehdon vähimmäistyöaika ei vastaa työteon todellista määrää, voi työntekijä esittää kyseisen ehdon muuttamista. Tällöin työnantajalle muodostuu velvollisuus käydä työntekijän kanssa asiasta neuvottelu, kohtuullisessa ajassa. Jos osapuolilla on edelleen neuvotteluiden jälkeen erimielisyyttä työvoimatarpeesta, tulee työnantajan kirjallisesti perustella, miksi alkuperäinen vähimmäistyöaika vastaa työnantajan työvoimantarvetta.

Lisätyön ja vähimmäistyöajan ylittävästä työajasta on lisäksi hyvä ymmärtää muutama seikka. Ensinnäkin, jos työntekijän työajaksi on määritelty 10-30 tuntia, on 10 tuntia verrattavissa kiinteää työaikaa noudattavan työntekijän asemaan. Tällöin työnantaja on sitoutunut tarjoamaan työntekijälle työtä 10 tuntia ja työntekijä on sitoutunut työskentelemään 10 tuntia. Mikäli työnantaja haluaa työntekijän tekevän työtä yli vähimmäistyöajan, on työntekijälle varattava tilaisuus ilmoittaa, missä määrin hän voi työtä ottaa vastaan. Toisaalta, jos työnantaja haluaa teettää työntekijälle työtä yli työsopimuksen mukaisen työn enimmäismäärän, syntyy tilanteessa työaikalain tarkoittamaa lisätyötä, jota voidaan teettää työntekijän suostumuksen perusteella.

Vaihtelevan työaikajärjestelyn piirissä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, mikäli hän olisi ollut töissä. Käytännössä ja helpoiten tämä on osoitettavissa muun muassa työvuoroluettelon merkinnöin tai osoittamalla tietyt vakiintuneet olosuhteet eli esimerkiksi sen, että työntekijä on ollut aina torstaisin töissä.

Loppuun on syytä vielä todeta, että työehtosopimuksin on mahdollista poiketa monesta edellä mainitusta seikasta. Muistathan aina tarkistaa oman alasi työehtosopimus.

Teksti: Pauliina Palmgren

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy