Etätyö lisää tehokkuutta, mutta myös työn kuormittavuutta

Varsinaissuomalaisten yritysten toimitusjohtajat arvioivat työn tehokkuuden nousseen etätyön myötä poikkeustilanteen aikana. Samalla lähes puolet johtajista arvioi työn kuormittavuuden nousseen ja sosiaalisten kontaktien arvon kasvaneen. Lähes 90 % yrityksistä on lisännyt etätyömahdollisuuksia.

Turun kauppakamarin helmikuun 2021 aikana toteuttamassa kyselyssä 87 % yritysten toimitusjohtajista kertoi organisaationsa lisänneensä työntekijöiden etätyömahdollisuuksia poikkeustilanteen aikana. 25 % arvioi henkilöstön työssä suoriutumisen parantuneen, 48 % arvioi tehokkuuden pysyneen ennallaan ja 19 % arvioi työtehokkuuden laskeneen etätyön aikana. Peräti 5 % toimitusjohtajista arvioi työn tehokkuuden kasvaneen merkittävästi.

53 % toimitusjohtajista arvioi etätyökäytäntöjen muuttuneen pysyvästi. Etätyön varjopuolena 47 % johtajista arvioi työn kuormittavan ihmisiä pidemmän päälle. Kyselyn avoimissa vastauksissa esiin nousi muun muassa sosiaalisten kontaktien tärkeys sekä pienten lasten rooli:

”Etätyössä on mahdollisuus tehokkaammin tehdä keskittymistä ja ns. omaa rauhaa vaativaa työtä ja se on helpottanut sopeutumista. Sosiaalinen puoli on joillekin tärkeämpi kuin toisille ja sitä on koetettu pitää yllä säännöllisillä verkkotapaamisilla.”

”Jos on lapsia kotona niin ei pysty rauhassa tekemään töitä. Toinen, millä suuri merkitys, on sosiaalisen kanssakäymisen puuttuminen. Osa etätyöntekijöistä ei sopeudu tekemään yksin kotona töitä vaan tarvitsevat sosiaalisia kontakteja työpäivään.”

Yhdeksän kymmenestä panostaa tietoturvallisuuteen

54 % toimitusjohtajista arvioi oman yrityksen panostaneet etätyön turvallisuuteen ja samalla 42 % arvioi tietoturvauhkien lisääntyneen viimeisen vuoden aikana. 90 % yrityksistä aikoo panostaa seuraavan vuoden aikana tietoturvallisuuteen, 49 % henkilöturvallisuuteen ja 53 % tuotantotilojen ja välineiden turvallisuuteen.

”On hienoa huomata, että yhdeksän kymmenestä yrityksestä kertoo panostavansa tietoturvaan”, toteaa Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja Petri Syväjärvi Lounea Oy:stä. ”Huomionarvoista kyselyssä on kuitenkin jäljelle jäävä 10 % yrityksistä, jotka eivät panosta seuraavan vuoden aikana tietoturvallisuuteen. Julkisuuteen on viime aikoina noussut tietoturvaloukkauksia, joissa yrityksen tietojärjestelmiin on murtauduttu ja asiakastietoja on levitetty luvattomasti. Tämä trendi tuskin tulee hiipumaan.”

Johtaminen vaikeutuu, viestintä hidastuu

Pitkittynyt etätyöskentely haastaa myös johtamista. Johtaminen koetaan kuormittavammaksi, viestintä hidastuu ja fyysisen vuorovaikutuksen puute luo kapeikon johdon ja työntekijöiden välille.

Kyselyn avoimissa vastauksissa nousi esiin erityisesti viestinnän tärkeys:

”Johtaminen on viestintää. Viestinnän painopiste on korona-aikana entistä enemmän digitaalisissa viestintäkanavissa. Läsnäolon vaikutelman luomiseen joutuu ponnistelemaan etäjohtamisessa (korona-aikana) aivan eri tavalla kuin ns. normaaliolosuhteissa.”

”Otimme henkilöstöpäivään työpsykologin osion, jossa keskusteltiin korona-ajan ja etätyön kuormittavuudesta. Ihmisiä pitää kuunnella ja seurata eri tavalla etätyön aikana.”

”Vastauksista heijastuu johtamisen muutos poikkeustilanteen aikana”, Petri Syväjärvi arvioi. ”Etäjohtamisessa tarvitaan erilaisia taitoja ja esimiestyön pitää monesti olla aiempaa aktiivisempaa. Myös työhyvinvoinnin rooli korostuu.”

Kysely toteutettiin Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan aloitteesta helmikuun 2021 aikana. Kysely toteutettiin verkkokyselynä Turun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajille. Kyselyyn vastasi 91 toimitusjohtajaa.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy