Lähes puolet Varsinais-Suomen alueen yrityksistä menettäisi liikevaihtoa ulkonaliikkumiskiellon seurauksena

Varsinaissuomalaisten yritysten toimitusjohtajista noin 45 % ennakoi, että heidän liikevaihtonsa laskisi mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon seurauksena. Liikevaihto laskisi arvioiden mukaan enemmän kuin 50 % noin 12 %:lla yrityksistä. 52 %:lla liikevaihto pysyisi ennallaan ja noin 3 %:lla se kasvaisi, mikäli ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan.
Nämä tiedot käyvät ilmi Turun kauppakamarin tuoreesta kyselystä alueen toimijoille.

Vastanneista yrityksistä noin 60 % sijaitsee Turussa. Näistä yrityksistä hieman suurempi osa eli noin 50 % arvioi liikevaihtonsa laskevan mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon seurauksena.

Julki tulleessa hallituksen luonnoksessa liikkumisrajoituksista todetaan, että ”välttämätön liikkuminen on sallittua virka- tai työsuhteeseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi taikka elinkeino- tai yritystoiminnan harjoittamiseksi”. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten välttämättömyys tässä tulkittaisiin. Ulkonaliikkumiskiellon vaikutukset olisivat sitä suuremmat mitä laajempana ja kattavampana se toteutettaisiin.
Moni alueen toimitusjohtaja vetoaakin kyselyssä sen puolesta, että työpaikoille meno ja työmatkaliikenne edelleen sallittaisiin. Näin ulkonaliikkumiskiellon negatiiviset vaikutukset pysyisivät mahdollisimman vähäisinä.

Myös logististen prosessien ylläpito on monelle yritykselle tehdyn kyselyn perusteella elintärkeää:
”Jos tuotantohenkilöstöllä ja logistiikkahenkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia tehdä työtään, putoaa liikevaihto nollaan välittömästi, ja koko henkilöstömme lomautetaan heti”, tiivistää eräs toimitusjohtaja vastauksessaan.

”Toimitusjohtajien vastauksissa korostuvat toiveet mahdollisimman rajatuista ja kohdennetuista rajoituksista sekä siitä, että päätöksiä tehtäessä mietittäisiin aina niiden vaikutuksia yrityksiin ja talouteen. Kun tehdään päätöksiä uusista rajoituksista, tulee samalla päättää niiden haittavaikutusten kompensoimisesta yrityksille. Poikkeustilanne on nyt kestänyt niin kauan, että monen lähtökohtaisesti elinkelpoisen yrityksen kestokyky on viety toisaalta koronan vaikutuksesta ja toisaalta rajoitustoimilla äärimmilleen”, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Nopeat lomautukset ja kustannusten kompensoiminen helpottaisivat tilannetta

Yritykset toivovat päättäjiltä viime kevään kaltaista mahdollisuutta nopeisiin lomautuksiin sekä tukea ja helpotuksia maksuihin, kuten näistä vastaajien kommenteista voi todeta:
”Pitäisi saada mahdollisuus lomauttaa ilman yt-menettelyä välittömästi ja sen lisäksi kiinteät kulut valtion piikkiin.”
”Tärkeämpänä pitäisin pidempiaikaisia helpotuksia yrityksille, kuten huojennuksia työnantajamaksuihin tai alveihin.”

Nykyisen lainsäädännön mukainen lomautusprosessi ei mahdollista riittävän nopeaa reagointia muutoksiin nyt, kun kiellot ja rajoitukset muuttuvat nopealla aikataululla.
Sulusta aiheutuvien menetysten korvaamista ja sulun vaikutuksia talouteen toivotaan pohdittavan samalla kun sulkutoimia tai muita rajoituksia harkitaan:
”Sulusta johtuvat kustannukset pitää kompensoida täysimääräisesti”, toteaa eräs vastaaja ja samankaltaisia kommentteja tuli runsaasti.

Yritykset ymmärtävät toisaalta tarpeen katkaista koronan leviäminen ja moni vastanneista toteaakin, että on valmis sietämään kohtuullisia rajoituksia, mikäli niillä saadaan lyhennettyä poikkeustilaa kokonaisuudessaan. Pandemian pysäyttäminen nähdään pitkällä tähtäimellä joka tapauksessa yritysten toiminnan jatkuvuuden parhaana turvaajana.

Toimien kohdennusta tulee kuitenkin harkita tarkasti:

”Parasta olisi, ettei tarvittaisi mitään yleisiä sulkutoimia vaan kohdennettaisiin toimenpiteet sinne missä tartuntoja eniten tapahtuu”, toteaa eräs vastaaja.

Kaupunginjohtaja Minna Arve Turun kaupungilta on pitkälti samoilla linjoilla alueen yritysten kanssa:

”Liikkumisen rajoittaminen on hyvin radikaali toimenpide, jonka vaihtoehtona on hyvä tarkastella myös kokoontumisrajoitusten tiukentamista. Mikäli liikkumisen rajoituksiin mennään, on niiden oltava kohdennettuja, tarkasti rajattuja ja mahdollisimman lyhytaikaisia. On hyvä muistaa, että rajoitusten hyväksyttävyys vaikuttaa suoraan niiden noudattamishalukkuuteen.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, puh. 040 556 6697
Kaupunginjohtaja Minna Arve, Turun kaupunki, puh. 044 907 5210

 

Tausta:

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon vaikutuksista yrityksiin 22.-24.3.2021 auki olleella kyselyllä. Kyselyyn vastasi 203 yrityksen toimitusjohtajaa. Yrityksistä 119 sijaitsee Turussa. Vastaajista 44 % työllistää alle 10 henkeä ja 10 % yli 250 henkeä. Yksittäisistä toimialoista eniten vastauksia annettiin teollisuudesta (noin 18 %), muista palveluista (noin 14 %) sekä tukku- ja vähittäiskaupasta (noin 11 %).

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy