Välityslautakunta

Turun kauppakamarin palveluihin kuuluu välimiesten nimeäminen välimiesoikeuksiin. Kauppakamarin yhteydessä toimiva välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehiä, kun välityssopimuksessa tai välityslautakunnalle on muuten annettu tehtäväksi välimiesten nimeäminen. Hakemuksen rekisteröimismaksu on 750 euroa.

Välityslautakunnan johtosäännöissä on määräykset mm. välimiesoikeuden kokoonpanosta, välimiesmenettelyn aloittamisesta ja välimiesten nimeämisestä.

Välityslausekkeiden mallit loytyvät sivun alalaidasta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

TURUN KAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

 I VÄLITYSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA KOKOONPANO

1 § VäIityslautakunnan tehtävät

Turun kauppakamarissa toimii välityslautakunta, jonka tehtävä on puolueettomana elimenä nimetä välimiehiä, milloin välityssopimuksessa tai välityslautakunnalle muuten on annettu tehtäväksi välimiesten nimeäminen.

2 § Välityslautakunnan kokoonpano

Välityslautakuntana toimii Turun kauppakamarin lakivaliokunta ja sen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana lakivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Lautakunnan jäsentä ei voida nimetä välimieheksi ilman asianosaisten suostumusta.

3 § Välityslautakunnan sihteeri

Turun kauppakamari nimeää lautakunnalle sihteerin. Sihteerin tulee olla riittävän kokemuksen ja kielitaidon omaava lakimies.

4 § PäätösvaItaisuus ja äänestäminen

Lautakunta on päätösvaItainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä tai varajäsentä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä tai esteellisiä, lautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Päätökset lautakunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

II VÄLIMIESOIKEUDEN KOKOONPANO

5 § VäIimiesten Iukumäärä ja valitsemistapa

Jos asianosaiset eivät ole sopineet välimiesten lukumäärästä, tulee välimiehiä olla kolme. Lautakunta nimeää ne välimiehet, joiden nimeäminen on annettu välityssopimuksen mukaisesti tai muuten lautakunnan tehtäväksi.

 6 § Uuden välimiehen valitseminen

Jos lautakunnan valitsema välimies kuolee, eroaa tai erotetaan, nimeää lautakunta uuden välimiehen hänen tilalleen.

7 § Välimiehen kelpoisuusvaatimukset

Lautakunta voi valita välimieheksi vain esteettömän, puolueettoman ja riiippumattoman henkilön, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan, ja jolla on kysymyksessä olevalta alalta riittäväksi katsottava asiantuntemus.

Välimiesoikeuden puheenjohtajaksi tai ainoaksi välimieheksi voidaan valita vain henkilö, jolla on tuomarin virkaan oikeuttava oikeustieteellinen tutkinto sekä kokemusta asianajajan, tuomarin tai muista käytännön lakimiehen tehtävistä, jollei lautakunta erityisestä syystä toisin päätä.

8 § Välimiehen esteellisyys

Sen, jonka suostumusta välimiehen tehtävään on pyydetty, tulee heti ilmoittaa lautakunnalle, jollei hän kieltäydy tehtävästä, kaikki seikat, jotka ovat omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan välimiehenä tai aiheuttamaan näissä suhteissa perusteltuja epäilyksiä.

Välimies on velvollinen välimiesmenettelyn päättymiseen asti ilmoittamaan asianosaisille kaikki edellä tarkoitetut seikat, joita ei ennestään ole saatettu asianosaisten tietoon.

Lautakunnan nimeämän esteelliseksi todetun, eronneen tai erotetun välimiehen tilalle lautakunta nimeää uuden välimiehen.

 

III VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMINEN

9 § Hakemus

Hakijan on toimitettava välimiesten nimeämistä koskeva kirjallinen hakemus lautakunnalle kahtena kappaleena liitteineen. Hakemukseen tulee sisältyä:

1.   asianosaisten nimet ja yhteystiedot;
2.   riidan yksilöinti;
3.   alustava ilmoitus hakijan vaatimuksesta;
4.   ilmoitus hakijan mahdollisesti nimeämästä välimiehestä;
5.   jäljennös välityssopimuksesta;
6.   valtuutus tarvittaessa; sekä
7.   selvitys siitä, että välimiesmenettelystä annetun lain (1992/967) 12 §:n mukainen ilmoitus muille riidan osapuolille on tehty.

1O § Hakemuksen tutkimatta jättäminen

Jos on ilmeistä, ettei lautakunta ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, on asia jätettävä tutkimatta.

11 § Asianosaisten kuuleminen

Lautakunnan on varattava toisille asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi sekä kehotettava heitä määräajassa antamaan kirjallinen lausunto,
jollei välimiesmenettely tämän johdosta kohtuuttomasti viivästy.

Hakija voidaan tarvittaessa määrätä huolehtimaan kuulemista varten tarpeellisten asiakirjojen todisteellisesta toimittamisesta muille asianosaisille.

JolIei jonkun asianosaisen olinpaikasta voida saada tietoa tai muuten voidaan olettaa hänen välttelevän kuulemismenettelyä, voi lautakunta määrätä millä tavoin hakijan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi.

12 § Asianosaisen lausunto

Asianosaisen hakemuksen johdosta mahdollisesti antamaan lausuntoon tulee sisältyä:

1.   lausuma siitä, mitä hakemuksessa on esitetty samoin kuin välimiesten lukumäärästä;
2.   ilmoitus asianosaisen mahdollisesti nimeämästä välimiehestä;
3.   valtuutus tarvittaessa; sekä
4.   muut lautakunnan tarpeelliseksi katsomat tiedot

Jos asianosainen haluaa tehdä väitteen välityssopimuksen pätevyydestä tai soveltumisesta hakemuksessa mainittuun riitaan, on väite ja sen perusteet mainittava lausunnossa.

13 § Asianosaisen vaatimukset

Jos asianosainen haluaa nostaa vastakanteen tai vaatia kuittausta, hänen on esitettävä lausunnossaan niiden perusteet ja alustava ilmoitus vaatimuksestaan.

Vastakanne voidaan nostaa ja kuittausvaade esittää vain, jos välityssopimus koskee myös niitä.

14 § Hakemuksen tai lausunnon täydentäminen

Lautakunta voi vaatia asianosaisia täydentämään hakemusta tai lausuntoa. Jos tämä laiminlyödään, asia voidaan joko kokonaan tai osittain jättää tutkimatta. Vastaajan Iaiminlyönti ei kuitenkaan estä asian jatkokäsittelyä.

 

IV MUUT MÄÄRÄYKSET  

15 § Välimiesten nimeäminen

Hakijan vastapuolen annettua lausuntonsa tai sitä varten asetetun määräajan kuluttua umpeen lautakunnan tulee tämän jälkeen 30 päivän kuluessa määrätä 5 §:n mukaisesti välimiesoikeuden puheenjohtaja, välimies tai välimiehet.

Välimiehen valintaan ei saa osallistua lautakunnan jäsen, joka välimiesmenettelystä annetun lain (967192) mukaan on esteellinen toimimaan asiassa välimiehenä.

Kun välimiehet on nimetty, lautakunta ilmoittaa nimeämisestä välimiehille ja toimittaa asiakirjat välimiehille.

16 § VäIityslautakunnalle suoritettava rekisteröintimaksu

Hakija on velvollinen maksamaan hakemuksen yhteydessä rekisteröintimaksun, ja vastaajalla on sama velvollisuus vastakanteen esittämisen osalta.
Kauppakamarin valtuusto vahvistaa rekisteröintimaksun suuruuden vuosittain.

VÄLITYSLAUSEKKEIDEN MALLIT

Välityslauseke ”Tästä sopimuksesta ja sen nojalla tehdyistä sopimuksista  johtuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesoikeudessa on ___ jäsen / jäsentä. Turun kauppakamarin välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehen/välimiehet välityslautakunnan johtosääntöjen mukaisesti.”

Modellklausul för skiljeförfarande ”Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt finsk lag om skiljeförfarande. Skiljerätten skall bestå av en skiljeman/____skiljemän. Skiljenämnden i Åbo Handelskammare i Finland skall välja skiljeman/skiljemän enligt regel för skiljenämnden i Åbo Handelskammare. Platsen för skiljeförfarandet skall vara________. Språket som skall användas i skiljeförfarandet skall vara _________.”

Model Arbitration Clause ”Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof  shall be finally settled by arbitration according the Finnish Arbitration Act. The arbitral tribunal shall be composed of ________ arbitrator/arbitrators. Turku Chamber of Commerce in Finland shall nominate the arbitrator/arbitrators in accordance with the Rules of the Arbitration of Turku Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be ________. The language to be used in the proceedings shall be________.”

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy