Tjänster

Rådgivning

Rådgivningstjänsten omfattar juridiska frågor samt frågor som hänför sig till direkt och indirekt beskattning, löneräkning, löneadministration samt anställningsförhållanden. Medlemsföretagen får information om vilka krav som ställs på utrikeshandelns dokument och affärskontakter samt specialister som auktoriseras av handelskammaren. Medlemmarna kan utnyttja referensbiblioteket med olika register och får information om mässor och utställningar. Byråns uppgifter omfattar också förmedling av Centralhandelskammarens förtjänsttecken och den Internationella handelskammarens (ICC) publikationer.

Tjänster av myndighetskaraktär

Handelskammarens byrå har också hand om de praktiska uppgifter som har att göra med certifiering av GRM-revisorer och GVI-varuinspektörer. Som handelskammarens myndighetstjänster hanteras bland annat ATA-carnetter som behövs för utrikeshandeln (kan hämtas på Centralhandelskammarens www-sidor), CPD/China-Taiwan Carnet- samt ursprungscertifikat, handelsfakturor, rekommendationsbevis, force majeure –bevis o.d. specialbevis. Genom oss går det också att få handelsregisterblanketter. Ytterligare information om utrikeshandelns dokument lämnas av Åbo handelskammare, tfn. +358 2 274 3400 och i Handelskammareportalen.

Medlemsföretagen har också möjlighet att erhålla den av Helsingfors handelskammare uppgjorda Löneräknarens handbok. Den kontinuerligt uppdaterade handboken innehåller aktuell information om lönebetalning, förskottsinnehållning, naturaförmåner, dagpenningar, semestrar osv.
Helsingfors handelskammares Handbok för bokförare tar upp frågor som är av central betydelse för bokföringen i praktiken. Handboken innehåller bl.a. anvisningar för löpande bokföring, anvisningar för att uppgöra bokslut samt Bokföringsnämndens allmänna anvisningar.

I Åbo handelskammares tjänster ingår att utse skiljemän för skiljedomstolar. Skiljenämnden, som fungerar i samband med handelskammaren, utser skiljemän efter ansökan, då utseendet av skiljemän genom skiljeavtalet eller på övrigt sätt lämnats i uppdrag åt skiljenämnden. Skiljenämndens reglementen innehåller bestämmelser bl.a. om skiljenämndens sammansättning, hur skiljeförfarandet inleds och skiljemän utses. Modellerna för skiljeklausulerna finns på finska, svenska och engelska.

Information

Uppgiften för handelskammarens informationsverksamhet är att hålla medlemsföretagen informerade om frågor som hänför sig till näringslivet och att stöda handelskammarens olika verksamhetsformer. Inom informationsverksamheten ges handelskammarens verksamhet och de ärenden som skall behandlas mera publicitet också i andra medier än i handelskammarens egna publikationer.

ESCROW- deponera källkod

Åbo Handelskammare agerar som opartisk och säker depositarie för deponering av källkod (som Escrow-agent). Depositionservice är tillgänglig för alla oavsett medlemskap i handelskammare.
Källkod är koden för till en dataprogramvara. Den fungerar som en ”nyckel” till programvaran. Den möjliggör underhåll, utveckling och korrigering av fel i programmet. Ibland finns det en risk att licensgivaren inte håller sina åtaganden i licensavtal. För lisenstagarens verksamhet är det viktigt att han kan underhålla programmet och korrigera fel i alla oväntade situationer, till exempel licensgivarens konkurs eller licensgivare upphör med sin verksamhet.
Licenstagaren och licensgivaren och Åbo Handelskammare som Escrow-agent förbereder tillsammans depositionsavtal. Avtalet reglerar på vilket sätt och hur länge källkoden skall hållas deponerad samt förutsättningarna för att licenstagaren skall få ut källkoden. Vill Du veta mer om Åbo Handelskammarens depositionsverksamhet, kontakta vicehäradshövding Paula Virri +358 2 274 3421

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy