Vaikuttamisteemat

Turun kauppakamari vaikuttaa

Turun kauppakamarin vaikuttamistyö pohjautuu joka vuosi uudistettavaan vaikuttamissuunnitelmaan. Turun kauppakamarin työssä painotetaan vuonna 2023 yhteistyötä ja vihreän kasvun uralle ohjaavia tekoja. Haluamme nostaa esiin alueen yritysten menestystarinoita sekä edistää uusia tapoja toimia ja hakea yhdessä kestävää, kannattavaa kasvua. Vuoden 2023 vuositeemamme on Yhdessä kestävään kasvuun.

  • Osaamisen edistäminen Varsinais-Suomessa
  • Alueen saavutettavuuden parantaminen
  • Säädösympäristön kehittäminen

OSAAMISEN
EDISTÄMINEN

koulutuskuva

Turun kauppakamari toimii linkkinä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä koulutuksen kehittämiseksi alueen taloudellista toimintaa palvelevaksi. Roolinamme on tuoda yhteen oppilaitoksia, yrityksiä ja alueen muita toimijoita sekä edistää toimijoiden välisiä yhteistyöhankkeita. Edistämme koulutusohjelmien tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyä yhteistyössä oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Turun seudun oppilaitoksille tulee taata mahdollisuus nopeaan reagointiin koulutustarpeiden jatkuvassa muutoksessa. Nykyiset prosessit esimerkiksi koulutusvastuiden ja tutkinnonanto-oikeuksien saamiseksi ovat jäykkiä eivätkä tue jatkuvan ja oikea-aikaisen oppimisen toteuttamista alueella.

Lue lisää vaikuttamisteemoista

SAAVUTETTAVUUS

saavutettavuus liikenne

Tunnin juna on myös vuonna 2023 keskeinen vaikuttamistyön kohde. Turun ja Helsingin välinen nopea junayhteys mahdollistaa työvoiman sujuvan liikkumisen yhtenäisellä Etelä-Suomen työssäkäyntialueella. Tunnin junan rakentaminen on käynnistynyt raiteen molemmista päistä kaupunkiseutujen ja valtion välisissä MAL-sopimuksissa. Hankkeen jatkosuunnittelu valmistuu Turun Tunnin juna -hankeyhtiössä vuonna 2023. Uuden Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen rakentamiseen tarvitaan tämän jälkeen toteuttamispäätös. Eduskunnan investointipäätös heti vaalikauden alussa mahdollistaa rakentamisen valmistumisen vuonna 2030 ja hankkeelle 30 % EU-tuen. Turun kauppakamari jatkaa vuoropuhelua eri päättäjäryhmien kanssa. Tunnin junaa nostetaan aktiivisesti esiin ja päättäjien tietoisuuteen eri foorumeilla yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun etenemistä, ja tarjoamme prosessiin tietoa elinkeinoelämän tarpeista. Vaikuttamistyöllään Turun kauppakamari edistää ja varmistaa useiden elinkeinoelämälle tärkeiden kohteiden jatkuvaa kehittämistä. Erityisenä painopistealueena vaikuttamisessa on ns. kasvukolmion alue eli Turku–Tampere–Helsinki-kolmio. Turku on kaikkien liikennemuotojen eli lento-, raide-, tie- ja meriliikenteen keskus. Kaikkia näitä liikennemuotoja edistetään ja pidetään yllä keskustelussa. Kauppakamareiden yhteisellä väylähankelistalla on tunnin junan lisäksi E18 Turun kehätien parantaminen, VT 9 Turku–Tampere-välin parantaminen, VT 8 Turku–Rauma-välinparantaminen sekä Mt 180 Kirjalansalmen sillan uusiminen ja Kaarinan läntinen ohikulkutie.

Kauppakamari jatkaa työtä suorien lentoyhteyksien käynnistämiseksi Turusta Eurooppaan sekä nykyisten yhteyksien edelleen kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Suomen kansainväliselle liikenteelle tärkeät Helsinki-Vantaan lentokenttä ja Turun lentoasema kuuluvat Euroopan laajuisen liikenneverkon, TEN-T, ydinverkkoon. Turun lentoasema on Helsinki-Vantaan jälkeen maan toiseksi suurin kansainvälisen liikenteen matkamäärissä mitattuna. Turun lentoaseman merkitys alueen elinkeinoelämälle korostuukin kansainvälisten yhteyksien kautta. Suorat ja toimivat yhteydet Pohjoismaiden hubeihin ja edelleen Eurooppaan mahdollistavat kansainvälisen liiketoiminnan.

Lue lisää vaikuttamisteemoista

säädösympäristö

SÄÄDÖS-
YMPÄRISTÖ

Edistämme infra- ja rakennushankkeiden hyvien käytäntöjen leviämistä sekä kasvavaa joustavuutta maankäytön ja rakentamisen prosesseihin käymällä rakentavaa vuoropuhelua eri osapuolten kanssa. Sujuvat ja ennakoitavat lupaprosessit ovat elinkeinoelämälle tärkeitä ja mahdollistavat reagoinnin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Turun kauppakamari osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen toimeenpanoon ja strategiatyöhön. Yritykset ja kolmas sektori on otettava vahvasti mukaan palvelujen tuottamiseen. Uudistuksessa on varmistettava mm. potilaan valinnanvapauden toteutuminen, monituottajamallin sisällyttäminen palvelustrategiaan, kustannusten läpinäkyvyyden edistäminen sekä tiedon ja teknologian hyödyntäminen palvelujen kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

Osaajapula ja väestönkehitykseen liittyvät haasteet voidaan pitkälti ja nopeimmin ratkaista lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa. Kauppakamareiden jäsenistä lähes puolet haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa osaavan työvoiman turvaamiseksi. Turun kauppakamari osallistuu aktiivisesti maakunta- ja soteuudistuksesta käytävään keskusteluun.

Saaristosta on kehitettävissä Suomen vetovoimaisin matkailukohde, mikäli onnistumme pysäyttämään meren rehevöitymisen. Saariston saavutettavuus, ympärivuotinen hyödyntäminen ja asuttuna pitäminen edellyttävät sujuvaa saaristoliikennettä ja tietoverkkoyhteyksiä. Ainutlaatuisen Saaristomeren kestävä kehitys edellyttää merkittäviä muutoksia kansalliselta päätöksenteolta ja tukipolitiikalta. Turun kauppakamari edistää toimia ja tietoisuutta, joilla valuma-alueen ravinnekuormitusta voidaan vähentää ja meressä jo olevaa kuormitusta hyödyntää.

Lue lisää vaikuttamisteemoista