Vaikuttamisteemat

Turun kauppakamari vaikuttaa

Turun kauppakamarin vaikuttamistyö pohjautuu joka vuosi uudistettavaan vaikuttamissuunnitelmaan. Turun kauppakamarin työssä painotetaan vuonna 2022 yhteistyötä ja vihreän kasvun uralle ohjaavia tekoja. Haluamme nostaa esiin alueen yritysten menestystarinoita sekä edistää uusia tapoja toimia ja hakea yhdessä kestävää, kannattavaa kasvua. Vuoden 2022 vuositeemamme on Yhdessä kestävään kasvuun.

  • Osaamisen edistäminen Varsinais-Suomessa
  • Alueen saavutettavuuden parantaminen
  • Säädösympäristön kehittäminen
osaava työvoima

OSAAMISEN EDISTÄMINEN

Turun kauppakamari toimii linkkinä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välissä koulutuksen kehittämiseksi alueen taloudellista toimintaa palvelevaksi. Kauppakamariverkosto on ollut aktiivinen mm lahjoitusprofessuurien kokoon juoksemisessa. Kauppakamarin rooli on törmäyttää oppilaitoksia, yrityksiä ja alueen muita toimijoita sekä edistää toimijoiden välisiä yhteistyöhankkeita.

Kilpailukykyinen alue houkuttelee sekä uusia yrityksiä että työvoimaa yritysten käyttöön. Turun kauppakamarin jäsenten mukaan Turun seudun merkittävin työvoimahaaste on, että alueella saatavissa oleva työvoima ei mahdollista yrityksen kasvua. Pulaa on niin korkean tason asiantuntijoista kuin suorittavasta työvoimasta. Yritykset olisivat selkeästi rekrytoimassa tulevaisuudessa, mikäli tekijöitä vain löytyisi.

Liikkuvuutta ja työperäistä maahanmuuttoa tulee edistää myös valtakunnallisesti ja yhteistyössä muiden kauppakamareiden kanssa. Keskeinen Varsinais-Suomen työvoiman liikkuvuutta edistävä saavutettavuushanke on ns. tunnin juna eli nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä.

kansainväliset palvelut

SAAVUTETTAVUUS

Tunnin juna on myös vuonna 2022 keskeinen vaikuttamistyön kohde. Turun ja Helsingin välisen junayhteyden suunnittelu on siirtynyt Väylävirastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle syksyllä 2021. Hankeyhtiö teettää ratasuunnitelmat, joiden pohjalta uusi ratayhteys voidaan rakentaa. Suunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuoden 2023 aikana.

Turku on kaikkien liikennemuotojen eli lento-, raide-, tie- ja meriliikenteen keskus. Kaikkia näitä liikennemuotoja edistetään ja pidetään yllä keskustelussa. Kauppakamareiden yhteisellä väylähankelistalla on Tunnin junan lisäksi E18 Turun kehätien parantaminen, VT 9 Turku-Tampere -välin parantaminen, VT 8 Turku-Rauma -välin parantaminen sekä MT180 Kirjalansalmen sillan uusiminen ja Kaarinan läntinen ohikulkutie.

Kauppakamari jatkaa työtä suorien lentoyhteyksien käynnistämiseksi Turusta Eurooppaan sekä nykyisten yhteyksien edelleen kehittämiseksi ja kasvattamiseksi.

säädösympäristö

SÄÄDÖSYMPÄRISTÖ

Edistämme infra- ja rakennushankkeiden hyvien käytäntöjen leviämistä sekä kasvavaa joustavuutta maankäytön ja rakentamisen prosesseihin käymällä rakentavaa vuoropuhelua eri
osapuolten kanssa. Sujuvat ja ennakoitavat lupaprosessit ovat elinkeinoelämälle tärkeitä ja mahdollistavat reagoinnin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi erityisesti koronan jälkeisissä haasteellisissa oloissa Turun seudun oppilaitoksille tulee taata mahdollisuus nopeaan reagointiin koulutustarpeiden jatkuvassa muutoksessa. Nykyiset prosessit esimerkiksi koulutusvastuiden ja tutkinnonanto-oikeuksien saamiseksi ovat jäykkiä eivätkä tue jatkuvan ja oikea-aikaisen oppimisen toteuttamista alueella.

Osaajapula ja väestönkehitykseen liittyvät haasteet voidaan pitkälti ja nopeimmin ratkaista lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa. Kauppakamareiden jäsenistä lähes puolet haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa osaavan työvoiman turvaamiseksi. Turun kauppakamari osallistuu aktiivisesti maakunta- ja soteuudistuksesta käytävään keskusteluun.