Kiertotalouden osaamisella vastataan kestävän kehityksen haasteisiin

Mika Hannula, Turun yliopiston vararehtori

Ihmiskunnan haasteet eivät noudata tieteenalojen rajoja. Ilmastonmuutos ja vaatimukset kestävästä kehityksestä vaikuttavat yhteiskuntaan ja yritysten kilpailuympäristöön. Vaikutukset ovat vaikeasti ennustettavia, mutta niiden merkitystä se ei vähennä. Olennaista on ymmärtää, mitä asioille voidaan tehdä ja minkälaisia mahdollisuuksia ne luovat yrityksille.

Keskeinen osa kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa on raaka-aineiden tehokas käyttö ja kierto. Tätä kutsutaan kiertotaloudeksi. Tavoitteena on, että tuotanto ja kulutus tuottavat mahdollisimman vähän jätettä ja materiaali kierrätetään tehokkaasti luonnonvarojen säästämiseksi sekä ilmastovaikutusten minimoimiseksi. Kiertotalouden osaamisen edistäminen vahvistaa myös Turun talousalueen arvoketjuja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalous on tullut jäädäkseen ja siihen kannattaa suhtautua muutoksena, joka paitsi asettaa haasteita, antaa myös mahdollisuuksia. Olennainen osa kiertotaloudessa menestymistä on tarkoituksenmukaisen tekniikan osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen. Turun yliopisto teki 2019 strategisen valinnan päättäessään laajentaa tekniikan tutkimustaan ja koulutustaan. Teknillinen tiedekunta aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Tässä työssä yliopisto ei ole ollut yksin.

Tekniikan laajennus on eduksi Turun yliopiston kilpailukyvylle pitkällä aikavälillä, mutta sillä on myös merkittävä vaikutus alueen yritysten toimintaedellytyksiin. Kysymys ei ole vain aluetta vaivaavasta diplomi-insinööripulasta, vaan maakunnan ja koko kansantalouden pitkän aikavälin kilpailukykyä uhkaavasta pullonkaulasta. Ilman toimivaa tekniikan tutkimus- ja innovaatioympäristöä on vaarana, että Lounais-Suomen yritykset siirtävät toimintansa maan rajojen ulkopuolelle. Samalla jäisivät syntymättä myös ne uudet innovaatiot ja yritykset, jotka ovat tyypillisiä tekniikan yliopistoille ja niiden ympärille rakentuneille ekosysteemeille.

Avainasemassa Turun yliopiston tekniikan laajennuksessa ovat olleet ja ovat edelleen alueen yritykset. Tähän mennessä Lounais-Suomen yritykset, kunnat ja säätiöt ovat lahjoittaneet Turun yliopistolle jo toistakymmentä uutta tekniikan professuuria. Teknillisen tiedekunnan professorien kokonaismäärä on jo noin viitisenkymmentä.

Uusin lahjoitus on kiertotalouden professuuri, joka asettautuu tekniikan ja talouden välimaastoon. Kiertotalous on aihepiiri, joka edellyttää teknis-taloudellisten järjestelmien ymmärtämistä. Tekniikan osaaminen ei yksistään riitä, sillä kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat myös liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintamalleihin.

Kiertotalouden osaamisen kasvattaminen on vastaus kestävän kehityksen vaatimuksiin. Turun yliopiston strategiassa kestävä kehitys ja aktiivinen vuorovaikutus muun yhteiskunnan, kuten yritysten kanssa, ovat keskeisessä roolissa. Haluamme yhdessä kumppaniemme ja alueen yritysten kanssa kehittää tämän aihepiirin osaamistamme pitäen samalla mielessä sen, että muutos on aina myös mahdollisuus, johon kannattaa tarttua.

Mika Hannula

vararehtori
Turun yliopisto