Salon elinkeinoelämää tukevan kaavoituksen edistäminen & kehittäminen

Kaavoitus. Annariina Aallon blogikirjoituksen kuvituskuva

Yhtenä kuntien tehtävänä on tarjota elinkeinoelämälle toimiva yhdyskunta, sujuva arki ja kehittyvä elinympäristö. Jos maankäyttöä ja rakentamista ohjataan entistä ekologisempaan suuntaan, voimme osaltamme vaikuttaa kykyyn hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.

Parhaimmassa tapauksessa elinympäristömme laatu paranee ja elinkeinoelämälle avautuu uusia mahdollisuuksia. Kaavan laadinta on kunnan lakisääteinen tehtävä, jonka hoidossa tarvitaan kumppanuutta ja hyviä toimintatapoja – tässä Salon kauppakamariosastokin on osaltaan mukana.

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelu luovat edellytyksiä toimivalle elinympäristölle ja sen kehittämiselle. Sanoisin, että kaavoituksen tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita toimiakseen kaikkia hyödyttävällä tavalla. Kysymys on siis yhteensovittamisesta, jota kunta tekee jokaisen kaavan yhteydessä, olipa kyse yleiskaavoista tai elinympäristön ja rakentamisen laatua säätelevistä asemakaavoista.

Varsinaisten maankäyttöratkaisujen lisäksi kaavoilla vaikutetaan muun muassa siihen, mihin julkisia tai kaupallisia palveluja voidaan sijoittaa, miten eri liikennemuodot toimivat tai millaiseksi asuinympäristöt muotoutuvat. Lisäksi kaavoilla ohjataan sitä, miten paljon ja millä tavalla eri alueille voidaan rakentaa.

Jonkin verran on puhuttu myös kaavasuunnittelun kankeudesta ja hitaudesta, jotka osaltaan saattavat viivästyttää rakennushankkeita. Sijaiskärsijöiksi joutuu usein suuri joukko kuntalaisia ja elinkeinoelämän edustajia, kun asuntotuotanto ja palveluiden syntyminen hidastuvat, yritysten toiminta vaikeutuu ja kunnat menettävät investointeja alueellaan. Voitaisiinko kaavavalituksista koituvia haittoja vähentää parantamalla kansalaisten ja elinkeinoelämän edustajien osallistumismahdollisuuksia? Jos onnistuttaisiin vaikuttamaan oikeassa kohdassa kaavaprosessia, monilta (turhilta) haitoilta voitaisiin välttyä.

Salossa kauppakamariosasto pyrkii vaikuttamaan siihen, että yleiskaavaprosessilla turvataan kaupungin monipuolinen kehittäminen tulevaisuudessa. Osaston vaikuttamistyön keskeinen tavoite on kaavoituspäätösten ripeä eteneminen ja uusien kaavojen muodostuminen sellaisiksi, että ne kannustavat elinkeinoelämän toimijoita tekemään investointipäätöksiä.

Salossa tehdään koko kaupungin kattavaa yleiskaavallista ohjelmaa (YKO). Parhaillaan laadittavana olevan ohjelman tavoitevuosi on 2040, mutta sen vaikutukset ulottuvat paljon pidemmälle. Yleiskaavallinen ohjelmatyö toimii keskustelufoorumina kaupungin tulevaisuudesta. Ohjelmatyötä tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja sidosryhmien kanssa ja tähän Salon kauppakamariosastokin osallistuu omalla panoksellaan.

Annariina Aalto
Annariina Aalto
Asiamies, Salon kauppakamariosasto
044 522 0284
Kategoriat:kaavoitus, blogi, Alueelliset