Kauppakamarikysely: Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä

Osaamistiedote syksy 2023

Kyselyn mukaan Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä noin 57 prosentilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Noin puolet vastanneista yrityksistä kertoo osaajapulan edelleen rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Suurin pula on ammatillisista osaajista. Heikentynyt suhdannetilanne on vaikuttanut hetkellisesti yritysten työllistämisaikomuksiin ja työvoiman tarpeeseen. Keskuskauppakamari kuitenkin varoittaa, että yritykset tulevat ajautumaan vakaviin ongelmiin talouden elpyessä ja osaajapulan mahdollisesti uudelleen kiristyessä, mikäli toimia osaajapulan helpottamiseksi ei tehdä ennakoivasti.

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan osaajapula rajoittaa edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Varsinais-Suomessa luku on hieman maan keskiarvoa (66 %) alhaisempi, noin 47 prosenttia. Osaajapulan vaikutukset yrityksen kehittämispyrkimyksiin käyvät ilmi kyselyn avovastauksissa, jossa eräs vastaaja kirjoittaa: ”Asiakkaille ei pystytä tarjoamaan palveluita sovitusti sijaisten, etenkin osaavien saaminen, on hankalaa ja mahdollisuuksia laajentaa toimintaa pitää miettiä ensisijaisesti sitä kautta, onko osaavaa henkilöstöä saatavilla”.

Tiedot selviävät kauppakamarien jäsenyrityksille syyskuussa toteutetusta kyselystä, johon vastasi yli 1150 yritystä eri puolilta Suomea. Varsinais-Suomen alueelta vastasi 106 yritystä.

Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vain noin kolme prosenttia yrityksistä kertoo osaavasta työvoimasta olevan ylitarjontaa.

“Nämä luvut ovat pysäyttäviä. Kun heikentyneessä suhdannetilanteessakin iso osa yrityksistä kärsii edelleen työvoiman saatavuudesta, niin kyllä tämä ongelma on edelleen Suomessa hyvin akuutti”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.

Suhdanteen heikkeneminen näkyy kuitenkin kyselyssä, sillä osaajapulasta kärsivien yritysten määrä on laskenut vuodessa noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. Heikentynyt suhdanne näkyy tyypillisesti työvoiman kysymisen alentumisena. Sipola kuitenkin muistuttaa, että mikäli osaajapulan helpottamiseksi ei tehdä nopeita ja ennakoivia toimia nyt, ajautuvat yritykset talouden elpyessä vakaviin ongelmiin.

”Kun talous saadaan takaisin kasvu-uralle, tulee yritysten pula osaavasta työvoimasta merkittävästi kasvamaan. Tähän Suomessa pitää olla valmis, jotta emme omin toimin tyrehdytä yritysten kasvupotentiaalia. Osaava työvoima on myös talouden kasvumoottori”, Sipola sanoo.

Yli 60 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan parin vuoden aikana

Kyselyn mukaan suhdannetilanteen heikentyminen on vähentänyt yritysten rekrytointitarpeita. Varsinaisuomalaisista yrityksistä 36,8 prosenttia arvioi heikentyneen suhdannetilanteen vähentäneen merkittävästi tai jonkin verran yrityksen lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita. Liki 60 prosenttia kuitenkin arvioi, ettei suhdannetilanteella ole vaikutusta rekrytointitarpeeseen.

Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta yritysten näkymä lähitulevaisuudelle on positiivinen. Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä selkeä rekrytointitarve näkyy seuraavan parin vuoden aikajänteellä. Jopa 63 prosenttia varsinaissuomalaisista vastaajista arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan tai kasvavan merkittävästi 2–3 vuoden aikajänteellä.

”Kyselyn mukaan yritysten tarve osaavalle työvoimalle tulee kasvamaan seuraavan parin vuoden aikana. Siksi toimia osaajapulan helpottamiseksi tulisi tehdä juuri nyt, jotta kasvanut tarve työvoimalle ei yllätä ja rajoita yritysten kasvupotentiaalia ja talouden elpymistä. Vaikka hallitusohjelma muuten ruokkii kasvua ja edistää kilpailukykyä, voi työvoiman saatavuus osoittautua merkittäväksi haasteeksi tulevina vuosina”, Sipola huomauttaa.

Ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista kovin pula

Varsinaissuomalaisten yritysten näkökulmasta tärkein syy rekrytointihaasteisiin on, ettei avoimiin tehtäviin ole riittävästi hakijoita. Tämän ilmoittaa haasteeksi 47,2 prosenttia vastanneista, kun se muualla maassa on 42 prosenttia. Hakijoiden vähäinen työkokemus haastaa vastanneista 43,4 prosenttia ja kiihtynyt kilpailu työntekijöistä 41,5 prosenttia sekä hakijoiden soveltumaton koulutus 30,2 prosenttia vastanneista. Yritykset saivat kyselyssä valita korkeintaan kolme tärkeintä tekijää, jotka ovat syinä rekrytointihaasteisiin.

Yritysten tarve kohdistuu erityisesti ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin osaajiin. Tarvetta olisi toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille, ja myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista osaajista on pulaa.
Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli korostaa, että lainsäädäntö on keskeinen työkalu työvoiman saatavuuden sujuvoittamisessa edelleen. Samoin on tärkeää taata valtiovallan tuki yritysten omille ponnistuksille: ”Meyer Turun telakalla toimii (60-vuotias) Laivanrakennusoppilaitos, yksi valtakunnan viimeisistä yrityksen ylläpitämistä kouluista. Sieltä voi rekrytointikoulutuksen kautta valmistua esimerkiksi laivalevyseppähitsaajaksi, laivaputki- tai koneasentajaksi tai laivasuunnittelijaksi. Oppilaitoksella on suuri rooli työvoimamme rekrytoimisessa ja kouluttamisessa, ja tavoittelemme parhaillaan sen tutkinnonanto-oikeuden laajentamista”, Pulli kertoo.

“Yritysten tarve kohdistuu erityisesti ammatillisiin osaajiin ja tarve on toistunut kyselyissämme vuosittain. Yritysten näkemyksiä keskeisistä ratkaisuista on kuunneltava. Aivan keskeinen keino on kasvattaa merkittävästi osaajien maahanmuuttoa, sillä oma väestömme ei pitkällä aikavälillä tule kattamaan yritysten tarpeita”, sanoo Sipola.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.–11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Turun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi 106 yritystä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lisätiedot:
Johanna Sipola, johtaja (vaikuttaminen ja kilpailukyky), Keskuskauppakamari, puh. 050 352 1172, johanna.sipola@kauppakamari.fi

Satu Linden
Satu Lindén
asiantuntija, osaamisasiat
041 530 3000
Kategoriat:työvoima, Uutinen