Kysymyksiä etätyöstä

Anette Laiho, lakimies

Vastaajana lakimies Anette Laiho Helsingin seudun kauppakamarista.

Tuleeko etätyöstä sopia työntekijän kanssa?

Työntekijän ja työnantajan tulee sopia etätyön tekemisestä. Sopimuksella sovitaan niistä velvoitteista ja oikeuksista, jotka liittyvät muualla kuin varsinaisella työpaikalla tehtävän työn eli etätyön tekemiseen. Etätyöstä voidaan sopia varsinaisessa työsopimuksessa tai erillisellä etätyösopimuksella. Sopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisena. Etätyössä noudatetaan varsinaista työsopimusta, työsopimuslakia, velvoittavia työehtosopimuksia ja tehdyn etätyösopimuksen määräyksiä sekä soveltuvin osin muuta työlainsäädäntöä.

Mistä asioista etätyösopimuksessa tulisi sopia?

Etätyösopimuksessa sovitaan ensinnäkin etätyön suorittamispaikasta, etänä tehtävästä työstä, työajasta ja palkkauksesta. Työtehtävien, työajan ja palkkauksen osalta sopimuksessa voidaan viitata soveltuvin osin varsinaiseen työsopimukseen. Osapuolet sopivat työntekijän työhön liittyvistä velvoitteista etätyön aikana, kuten työn raportoinnista, työtulosten toimittamisesta sekä työntekijän tavoitettavuudesta. Sopimukseen tulisi kirjata, että työntekijä on velvollinen tulemaan tarvittaessa työpaikalle tai muuhun työnantajan määräämään paikkaan. Osapuolten on tärkeää huomioida sopimuksessa salassapitoon ja tietosuojaan liittyvät periaatteet sekä sopia työvälineiden ja laitteiden hankinnoista, huollosta ja vakuutuksista sekä etätyöstä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Lisäksi sovitaan etätyösopimuksen voimassaolosta sekä perusteista ja ilmoitusajasta, joilla etätyön tekeminen voidaan keskeyttää.

Työpaikalla ollaan siirtymässä osittaiseen etätyöhön, mutta yksi työntekijöistä haluaisi työskennellä kokonaan toimistolla. Voiko työntekijä kieltäytyä etätyön tekemisestä? Entä miten toimimme tilanteessa, jossa työntekijä haluaisi työskennellä kokonaan etänä?

Etätyöstä sopiminen on molemmille osapuolille vapaaehtoista, eikä työnantaja voi pakottaa työntekijää etätyön tekemiseen. Vastaavasti työntekijä ei voi yksipuolisesti päättää kokoaikaiseen etätyöhön siirtymisestä. Työnantajan ja työntekijän tulee sopia, kuinka monta päivää viikossa työntekijä työskentelee etänä ja toimistolla.

Harkitsemme työntekijän kanssa etätyösopimuksen tekemistä. Voiko etätyön tekemisen keskeyttää, jos se ei suju?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että etätyösopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Etätyösopimuksessa tulisi sopia, millä perusteella ja mitä ilmoitusaikaa noudattaen työnantaja tai työntekijä voi keskeyttää etätyön tekemisen. Sopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että etätyön tekeminen voidaan keskeyttää noudattaen molemmin puolin yhden kuukauden irtisanomisaikaa tai yhteisesti sovittavana ajankohtana. Etätyön keskeytyessä työntekijä palaa varsinaiseen työpaikkaansa, ellei muusta ole sovittu.

Artikkeli on julkaistu Turun kauppakamari -lehdessä 3/2021

Kategoriat:etätyö