Turun kauppakamarin kysely: Selkein ero entiseen on etätöiden tai paikkariippumattoman työn lisääntyminen.

Työtavat

Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä valtaosa on palannut tai palaamassa koronaa edeltäviin työtapoihin. Vastaajista vähän yli 42 % on jo palannut työtapoihin täysin ja noin 56 % osittain. Vain noin prosentti vastanneista kertoo, ettei ole palannut tai palaamassa entisiin työtapoihin.

Merkittävin ero entiseen on etätöiden tai paikkariippumattoman työn lisääntyminen. Yleisin käytäntö varsinaissuomalaisissa yrityksissä on vastausten perusteella 1-2 etätyöpäivää viikossa. Yritysten työntekijöistä vähän yli 20 prosenttia tekee tällä hetkellä kokonaan etätöitä, lähes 40 % 1-2 päivää viikossa ja noin 20 prosenttia on etätöissä 3-4 päivää viikossa. Yrityksistä noin 20 prosenttia vastaa, ettei heillä ei tehdä lainkaan etätöitä.

”Näyttää siltä, että yritykset ovat palanneet koronaa edeltäviin työtapoihin kuitenkin siten, että hybridityötä tehdään valtaosassa yrityksiä, joissa työtehtävät sen sallivat”, summaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.
”Etätyö tai paikkariippumaton työ on selkeästi yleistynyt koronapandemian seurauksena.”

Eriarvoisuuden kokemuksessa haaste

Tyypillisesti etätöiden määrän ratkaisevat työtehtävät eli se, voidaanko töitä tehdä muualla kuin toimipaikassa. On paljon töitä, joita ei voi tehdä etänä vaan ne edellyttävät fyysistä läsnäoloa. Vastanneista yrityksistä tällaisia ovat mm. siivousala, tuotteita valmistavat alat, konepajatyöt, lvi-asennuksia tekevät yritykset, pakkaamotehtävät tai palvelutalossa toimiminen.
Avoimissa vastauksissa pohditaan asiaa niinkin, että työntekijät kokevat eriarvoisuutta, kun osa voi työskennellä etänä ja toiset ovat sidottuja paikkaan.

Luovuus ja käytäväkeskustelut vähenivät

Moni vastaaja korostaa, että etätöiden tekeminen on työntekijälähtöistä silloinkin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Työnantaja määrittää raamit etätyölle, ja työntekijä valitsee itse, haluaako tehdä etätöitä vai työskennellä mieluummin toimistolla. Avoimissa vastauksissa todetaan, että etätyöhalukkuuteen vaikuttaa mm. se, kuinka kaukana toimipisteestä työntekijä asuu. Joillekin työn tekeminen kotona ei ole yhtä antoisaa tai sitten kotona ei ole yksinkertaisesti tiloja työn tekemiseen.

Etätyön tai paikkariippumattoman työn haasteista vastaajat nostavat esiin erityisesti sosiaalisen kanssakäymisen vähäisyyden, ”käytäväkeskustelujen puutteen”. Harvemmat kohtaamiset johtavat erityisesti luovan ja ideoivan työn vähenemiseen. Osa työntekijöistä kokee jäävänsä yksin, kun ryhmän tuki puuttuu. Työn ja vapaa-ajan erottaminen voi olla etätöissä vaikeampaa. Joissakin tehtävissä etätyö voi kasvattaa myös tietoturvariskejä.

Etätyön johtaminen, työtehon ja työn tekemisen seuranta ja kehittäminen ovat haasteellisia. Näihin haasteisiin on kyselyn vastausten perusteella pyritty löytämään ratkaisuja esimerkiksi sopimalla kaikille yhteisiä toimistopäiviä ja säännöllisiä keskusteluja.

Jaksaminen helpottuu ja arki sujuu

Etätyön hyötyinä kyselyssä nousevat esille lisääntynyt joustavuus, mahdollisuus vapaa-ajan ja työn parempaan yhteensovittamiseen, työmatkoihin kuluvan ajan väheneminen sekä työntekijöiden jaksamisen paraneminen. Etätyö nähdään myös kilpailuetuna, kun yritykset kilpailevat työvoimasta.

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään toimintatapojen muutoksesta koronapandemiaan liittyen marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 151 jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Vastanneista yrityksistä noin 1/3 työllistää yli 50 henkeä ja 2/3 alle 50 henkeä. Suurimmat toimialaryhmät olivat teollisuus (19,2 % vastauksista), palvelut (16,6 % vastauksista) sekä informaatio- ja viestintäala (10,6 % vastauksista).

Lisätiedot:

Turun kauppakamari
toimitusjohtaja Kaisa Leiwo
puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi