Turun kauppakamarin vaikuttamisvuosi 2023

Vaikuttamistyö 2023

Olemme koonneet tähän listaan muutamia nostoja viime vuodelta Turun kauppakamarin vaikuttamistyöstä:

TAMMIKUU

Tulevaisuustyö käyntiin

Turun kauppakamari aloitti tulevaisuuskuvatyön, jossa pohdittiin Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuutta vuoteen 2030. Tulevaisuuskuvatyöhön osallistui aktiivisesti lähes sata henkilöä seudun yrityksistä ja sidosryhmistä. Great Minds Oy:n fasilitoimissa työpajoissa syntyi 439, joita jatkojalostettiin erillisessä työryhmässä, Passion Teamissa. Saadut ideat tiivistyivät loppuvuonna sloganin Lumovoimainen Varsinais-Suomi alle, jossa keskeisiksi teemoiksi nostettiin ympäristö, osaaminen ja yhteydet.

Tulevaisuuskuvatyön alustukseksi tammikuun 2023 valiokuntastartissa työstettiin Varsinais-Suomen elinvoimatekijöitä ja alueen vetovoimaisuutta alueen veturikaupunkien johdon kanssa.

Tunnin junan vaikutuksia ja länsiyhteyksiä selvitettiin

Tunnin juna nytkähti vuoden aikana eteenpäin ja muutti myös nimeään joulukuussa Länsiradaksi. Tammikuussa 2023 toteutetussa kyselyssä jäsenistö näki hankkeella olevan myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaan. Toimitusjohtajista hieman yli 60 prosenttia arvioi vaikutukset myönteisiksi.

Länsiyhteyksiä ja erityisesti kasvukolmion huoltovarmuusyhteyttä länteen Turusta Tukholmaan työstettiin erillisessä työryhmässä. Työn pohjaksi otettiin 1960-luvulla laadittu selvitys kiinteästä yhteydestä Ruotsiin. Pohjolan alueen geopoliittinen tilanne on merkittävästi muuttunut, ja uhkan takia kiinteä yhteys täytyy rakentaa, mutta samalla tämä synnyttää mahdollisuuden – Euroopan mittakaavassa merkittävän yhtenäisen talousalueen.

HELMIKUU

Lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi

Turun kauppakamari antoi lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031. Lausunnossa todettiin, että E18 Turun kehätien Raision keskustan hankkeen rakentamisesta tarvitaan nopeasti eduskunnan päätös hankkeen käynnistämiseksi. Lisäksi esitettiin lisättäväksi alueelle tärkeitä liikennehankkeita (vt 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä ja vt 9 Liedon as. – Auran nelikaistaosuus, Saaristotien uusi yhteys, ns. Kaarinan läntinen ohitustie sekä Salon itäisen ohikulkutien toinen vaihe) ja merkittävien raidehankkeiden tunnistamista (Turun tunnin juna ja Espoo–Salo-oikorata sekä Salo–Turku-kaksoisraide, Raisio–Naantali-radan peruskorjaus ja sähköistys).

Yritystoiminnan jatkuvuus – kriisitilanteet ja rikollisuus –tapahtuma

Yhteistyössä Keskuskauppakamarin LUJAT-hankkeen kanssa toteutetussa tilaisuudessa kuultiin, miten yritykset voivat varautua erilaisiin uhkiin mm. kyberrikollisuuteen sekä miten elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö toimii kriisitilanteissa ja rikollisuuden ennaltaehkäisyssä. Tilaisuudessa puhumassa mm. Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikköä Risto Lammi.

MentorChamber-ohjelma

Koulutus- ja työvoimavaliokunnan MentorChamber-ohjelma käynnistyi jälleen 11 mentori-aktoriparin voimin. Ohjelman avaustilaisuudessa kuultiin Turun kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkaman inspiroiva puheenvuoro osaamisen johtamisesta luovassa toimintaympäristössä.

MAALISKUU

Yrityksiin kohdistuu verkossa uhkia

Jäsenkyselyn mukaan yrityksiin kohdistuu vihamielistä häiriköintiä ja tietoturvaan liittyviä uhkia. Joka neljäs ei osannut sanoa, ovatko tietoturvauhat yrityksessä lisääntyneet. ICT-valiokunnan jäsenten mukaan kyselyn tulos huolestuttaa alueen yrityksiä.

Päästövähennystavoitteet nousussa

Sopimattomien ratkaisujen puute ja ilmastotoimien kustannusten suuruus miellettiin suurimmiksi jarruiksi vähäisiin tai tekemättä jääneisiin ilmastotoimiin. Varsinais-Suomen alueella vastuullisuus, uuden liiketoiminnan syntyminen ja mainehyöty saivat puolestaan yritykset tarttumaan ilmastotyöhön.

Vuoden ICT-teko

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta myönsi Vuoden 2022 ICT-teko-tunnustuksen Lounaistieto Oy:lle.

Eduskuntavaalitentti

Turun kauppakamarin eduskuntavaalitentissä puhuttiin alueen keskeisistä kysymyksistä eli osaavan työvoiman saatavuudesta, nopeasta raideyhteydestä Helsinkiin sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisestä.

HUHTIKUU

Lausunto henkilöjunaliikenteen palveluista Suomessa

Turun kauppakamari antoi puoltavan lausunnon henkilöjunaliikenteen palveluiden kilpailun vapauttamisesta Suomessa. Tämä mahdollistaisi mm. taajama- ja lähijunaliikenteen ostoliikenteen laajentamisen Varsinais-Suomeen. Gaia Consultingin Turun kauppakamarin jäsenille (1.3.2023) toteuttamassa kyselyssä raideliikenteen vaikutukset alueen yrityksille nähtiin positiivisina; erityisesti elinkeinoelämän sekä kiinteistömarkkinoiden sekä rakentamisen vilkastumisena. Myös paikallisliikenteen lisääntyminen kiinnostaa yrityksiä, sillä kyselyn mukaan yritykset uskovat talousalueen yhtenäistymiseen. Yhtenäisempi talousalue kannustaisi yrityksiä esim. toimipisteiden laajentamiseen. Positiivisia vaikutuksia nähtiin myös työvoiman saatavuuden ja työssäkäyntialueen laajenemisen osalta.

Huoltovarmuus puhuttaa

Turun kauppakamarin kevätkokouksessa Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko alusti Patrian näkymistä ja Suomen huoltovarmuudesta. Teema herätti runsaasti keskustelua.

Turun kauppakamari on osallistunut aktiivisesti elinkeinoelämän varautumistoimintaan myös mm. Elvar-toimikunnassa.

TOUKOKUU

Työperäinen maahanmuutto

Turun kauppakamari yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa on vuoden mittaan etsinyt keinoja edistää kansainvälisen työvoiman veto- ja pitovoimaa alueella. Mm. hyviä käytäntöjä on löytynyt ja nostettu esiin eri kanavissa.

Kevään talouskyselystä selvisi, että 87 prosenttia Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä piti työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tai hieman tärkeänä tällä hallituskaudella. Ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi 41 prosenttia vastanneista.

Kutoskaupunkien tapaamisessa esittelimme Turun seudun hyviä käytäntöjä kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden houkuttelemiseksi ja integroimiseksi alueelle.

Verotuksen kevennykseen toiveita

Jopa yli puolet Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä odotti keväällä hallituksen keventävän verotusta maan kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi. Yli 70 prosenttia toivoi, että erityisesti työn verotusta alennettaisiin.

Varsinaissuomalaisia logistiikkaosaajia palkittiin

Turun kauppakamarin kuljetus- ja logistiikkavaliokunta sekä LOGY ry Varsinais-Suomen piiri palkitsivat vuoden 2022 logistiikkayrityksenä Finnlines Oyj:n sekä vuoden logistiikkatoimijana Janne Lausvaaran Tietorahti Oy:n karttasovelluksesta.

Kaupan ala, jossa on turvallista työskennellä ja asioida – nykytila ja ratkaisut –tapahtuma

Kaupan ja palvelun -valiokunnan järjestämässä tilaisuudessa luotiin katsaus Varsinais-Suomen turvallisuustilanteen nykytilaan sekä kuultiin, minkälaisia uhkia alan toimijat kohtaavat arjessa ja asiakaskontakteissa. Turvallisuusammattilaisten muodostamassa paneelissa tuotettiin ratkaisuja turvallisuushaasteisiin.

KESÄKUU

Investointeja selvitettiin

Varsinaissuomalaiset yritykset arvioivat kesäkuussa investoivansa vuoteen 2030 mennessä yli 5 miljardilla eurolla. Turun kauppakamari, Business Turun ja Varsinais-Suomen liitto keräsivät tietoa eri lähteistä ja kyselyllä Varsinais-Suomen alueelle sijoittuvista yli puolen miljoonan euron investointihankkeista aikavälillä 2023–2030. Yritykset arvioivat vastauksissaan muun muassa, että työpaikkojen määrä nousee investointien myötä lähes 1900 uuteen työpaikkaan. Selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa ja sitä on tarkoitus jatkaa.

Lisäksi Turun kauppakamari oli mukana läntisen Suomen kauppakamarien ja Destian yhteisselvityksessä, jossa selvitettiin Länsi-Suomeen suunnitteilla olevia vihreän siirtymän investointeja ja niiden ennakoitua vaikutusta logistiikkaan ja erilaisiin väyläratkaisuihin.

Suurimmat työnantajat

Turun Sanomien ja Turun kauppakamarin Varsinais-Suomen sataset -kooste kerättiin jo 16:nnen kerran. Listauksesta selviää Varsinais-Suomen suurimmat yritystyönantajat.

Toiveet ja odotukset alueen kehittymiselle

Turun kauppakamari selvitti varsinaissuomalaisten yritysjohtajien toiveita ja odotuksia alueen palveluista ja kilpailukykytekijöistä. Aikaisempien vuosien vastaaviin kyselyihin nähden ennätysmäärä (72,1 %) yritysjohtajista kiinnittäisi nyt paljon tai erittäin paljon huomiota elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

Lausunto Turun raitiotiestä

Turun kauppakamari antoi lausuntonsa Turun kaupunginhallitukselle Turun raitiotien yleissuunnitelmaan Satama-Varissuo liittyen. Lausunnossa korostettiin joukkoliikenteen kehittämistä kokonaisuutena sekä seudullisena mahdollisuutena. Parhaimmillaan raitiotie on aidosti koko seutua tukeva ratkaisu, joka kytkeytyy osaksi muuta liikenneinfraa ja kaupunkirakennetta helpottaen ja nopeuttaen liikkumista.

HEINÄKUU

Työvoimalla merkitystä

Turun kauppakamari kysyi Varsinais-Suomen yritysten toimitusjohtajilta, mitkä asiat vaikuttavat eniten yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin. Kärkikaksikko oli selkeä. 61,1 % toimitusjohtajista kertoi, että yritykselle sopivan työvoiman saatavuus vaikuttaa sijaintiin paljon tai erittäin paljon. 57,6 %:lla vastaajista sijaintipäätökseen vaikuttaa alueen hyvä saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet. 

ELOKUU

Oppilaitosyhteistyötä

Varsinaissuomalaisista yrityksistä 64 prosenttia on tehnyt oppilasyhteistyötä viimeisen kolmen vuoden aikana. Turun kauppakamarin kesällä tekemästä kyselystä, johon vastasi 172 varsinaissuomalaista yritysjohtajaa. Alueen yritykset ovat tarjonneet opiskelijoille esimerkiksi työharjoittelupaikkoja ja oppisopimuspaikkoja sekä mahdollisuuksia tehdä päättötöitä ja harjoittelutöitä.

Työkielenä englanti

Valtaosassa varsinaissuomalaisia yrityksiä voi työskennellä vieraalla kielellä. Tehdyn kyselyn mukaan yleisin vieras kieli on englanti, jota käytettiin lisäksi pääasiallisena työkielenä noin seitsemässä prosentissa vastanneista yrityksistä.

Eurooppa-foorumi

Eurooppa-foorumissa järjestimme yrityspaneelin yhteistyössä Business Turun ja WTC Turun kanssa osana Business Turun järjestämää Suomi, EU & vihreä siirtymä – mihin olemme menossa? -aamupäivää. Vihreä siirtymä – Yritykset muutoksen ajureina -paneelissa käsiteltiin vihreää siirtymää rahoituksen, toimintaympäristön regulaation sekä valtion roolin ja yritysyhteistyön kautta.

SHIFT Side Event: Muuttuvan turvallisuustilanteen mahdollisuudet elinkeinoelämälle

Tilaisuudessa kuultiin Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilän puheenvuoro muuttuneesta turvallisuustilanteesta sekä mahdollisuuksista, joita muutos tarjoaa elinkeinoelämälle. Lisäksi kuultiin eri toimialojen edustajien kommenttipuheenvuoroja siitä, miltä uusi turvallisuustilanne näyttää yritysten näkökulmasta. Tilaisuus keräsi salin täyteen osallistujia ja herätti yleisössä aktiivista keskustelua.

SYYSKUU

Maantieliikennettä kehitettävä

Peräti 90 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä kertoi, että maantieliikenteen kehittäminen on merkittävää alueen elinvoiman kannalta. Lähes puolet pitää maantieliikenteen kehittämistä jopa erittäin merkittävänä. Kyselyyn vastasi 146 Varsinais-Suomen alueen yritystä. Kyselyn perusteella kuitenkin kaikkien liikennevälineiden kehittäminen on tärkeää, sillä seutu on tärkeä solmukohta.

Toteutusvalmiina odottava E18-hanke ja tunnin juna syksyn budjettiriiheen

Turun kauppakamari kokosi hallituksen budjettiriiheen esityksen seudun tärkeimmistä valtion infrahankkeista, jotka voisivat vauhdittaa rakennusalan vaikeaa suhdannetilannetta. Kauppakamari esitti liikenneministerille, että syksyn budjettiriihessä myönnettäisiin rahoitus ainakin E18-tielle Raision keskustaan sekä tehdään Tunnin junan toteutuspäätös ja aikataulutus, jotta päästään hakemaan Euroopan Unionin CEF-rahoitusta.

Valiokuntastartti

Valiokuntastartissa puhuttiin viestinnän ja markkinoinnin merkityksestä elinvoiman ja kilpailukyvyn rakentajina. Viestintä- ja markkinointivaliokunta tarjosi viestinnällistä tukeaan tilaisuudessa. Runsaan osallistujamäärän vuoksi tilaisuus tarjosi erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua yli valiokuntarajojen ja pureutua ajankohtaiseen teemaan.

LOKAKUU

Pula osaavasta työvoimasta jatkuu

Työntekijäpula rajoitti edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä loppuvuonna. Kyselyn mukaan Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä noin 57 prosentilla on pulaa osaavasta työvoimasta.

Turun kauppakamari kutsui työvoima-asioihin liittyen alueen kansanedustajat vierailulle Meyerin Turun telakalle. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Teknologiateollisuuden sekä Keskuskauppakamarin alustusten jälkeen seudun elintärkeästä osaamisesta ja sen turvaamisesta myös tulevaisuudessa.

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta

Turun kauppakamarin lausunnon mukaan suunnitelma valmistelu- ja vuorovaikutusprosessista vaikuttaa laajuudeltaan kattavalta ja tavoitteisiin sopivalta. Lausunnossa kuitenkin toivottiin, että liikennejärjestelmäsuunnittelun valmistelussa otetaan huomioon niin maakunnalliset kuin kuntien ja kaupunkiseutujenkin omat liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Riittävä vuorovaikutus aluesuunnittelun kanssa tulisi varmistaa prosessin edetessä, jotta suunnitelmien tavoitteet pysyvät pääpiirteittäin samoissa tavoitteissa. Vuorovaikutusten järjestämisessä ja valmisteluprosessissa tulee varmistaa myös riittävä elinkeinoelämän edustajien osallistaminen. Ennakointitiedon merkitys on nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa myös erityisen tärkeää.  

Lentoasematoimintojen järjestäminen Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti selvitystä lentoasematoimintojen järjestämisvaihtoehdoista Suomessa ja alueelliset kauppakamarit olivat työssä mukana kommentoimassa ja toimittamassa seudullisesti olennaisia tietoja selvityksen perusteiksi. Turun kauppakamari kokosi tiedot Turun lentoaseman osalta.

Elinkeinopoliittinen kuntateko

Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunta palkitsi vuoden 2023 Elinkeinopoliittinen kuntateko -palkinnolla Laitilan kaupungin tekemän Ukraina-työn. Palkinto myönnettiin Elinkeinoelämän foorumi: talouden suhdanteet ja vihreän siirtymän mahdollisuudet –tilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin mm. talouden tuoreimpia kuulumisia Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin tulosten muodossa sekä kommenttipuheenvuorot suhdanteiden vaikutuksista kaupan- ja rakennusalan näkymiin ja investointeihin.

Lausunto Varhan palvelustrategiasta

Turun kauppakamarin lausunnon keskeisin sisältö koskee sitä, että Varhan on rakennettava palvelukokonaisuuksia tehokkuus ja laadukkuus ensisijaisena kriteerinä – ei se, tuottaako palvelun julkinen sektori, yksityinen yritys vai kolmas sektori. Kustannusten kasvun hillitseminen sekä palveluiden laadun parantaminen vaativat, että julkinen sektori ei tuota kaikkia palveluita itse. Koko sote-sektori on kroonisen työvoima- ja resurssipulan ala, jolloin julkisen sektorin omalla tuotannolla ei edes pystytä tuottamaan palveluja kaikille niitä tarvitseville.

Korkeakouluyhteistyöllä osaavaa työvoimaa alueen yrityksiin

Turun kauppakamarin hallitus tapasi Turun yliopiston hallituksen. Keskustelun teemana oli osaajien löytyminen yrityksiin sekä yritysten ja yliopiston välinen yhteistyö opiskelijoiden integroimiseksi alueen elinkeinoelämään.

MARRASKUU

Yritysten verokädenjälki kasvoi

Varsinaisuomalaisten yritysten jättämä verokädenjälki oli 3,6 miljardia (2021). Verokädenjälki on kasvanut kahden vuoden takaisesta selvityksestä jopa 20 prosenttia. Veroja ja maksuja tilittää noin 27 000 Varsinais-Suomeen rekisteröityä yritystä. Verokädenjälki laskettiin Turun Osuuskaupalle, jonka vuonna 2022 on 71,2 miljoonaa euroa.

Puheenjohtaja vaihtuu

Turun kauppakamarin syyskokous valitsi 21.11. uudeksi puheenjohtajakseen hallitusammattilaisen Panu Routilan, Syväranta Group Oy. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Bayer Oy:n tuotantojohtaja Tomi Penttilä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena toimitusjohtaja Linda Langh, Pesupalvelu Hans Langh Oy.

JOULUKUU

Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelmasta

Turun kauppakamari antoi lausunnon Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025–2032. Investointiohjelmaan esitettiin lisättäväksi seudulle tärkeitä liikennehankkeita (E18 tien jatkohanke Raisio-Naantali, mt 180 Kurkela-Kuusisto, vt 9 parannustyöt sekä vt 8 Laitilan eritasoliittymä) sekä raidehankkeita (Länsirata ja Espoo–Salo-oikorata sekä Salo–Turku-kaksoisraide, Raisio–Naantali-radan peruskorjaus ja sähköistys).

Kategoriat:Kotimaa