Viestinnän ja markkinoinnin tärkeys tiedostetaan alueella hyvin

viestinnän tarvekartoitus

Turun kauppakamarin valiokunta kartoitti jäsenyritystensä viestintätarpeita

Turun kauppakamari kartoitti ensimmäistä kertaa jäsenyritystensä viestinnän ja markkinointiviestinnän nykytilaa ja tulevaisuutta. Markkinointi- ja viestintävaliokunnan toteuttamaan kyselyyn vastasi 113 varsinaissuomalaista yritysjohtajaa. Yritysten vastauksissa korostuivat erityisesti viestinnän suunnitelmallisuuden, osaamisen ja taloudellisten resurssien puute.

Turun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajista noin 66 prosenttia pitää viestintää ja markkinointiviestintää yritystoiminnan kannalta merkittävinä – merkityksettöminä niitä pitää vajaa 3 prosenttia. Viestinnän ja markkinointiviestinnän tärkeyden uskotaan yhä korostuvan: peräti noin 68 prosenttia vastaajista arvioi, että niiden rooli kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi tai jonkin verran. Vain alle prosentti vastanneista uskoo viestinnän roolin vähenevän.

Kyselyyn vastanneet yritykset kertoivat panostavansa erityisesti asiakas- ja markkinointiviestintään sekä sisäiseen viestintään. Vastaajista 54 prosenttia on sitä mieltä, että viestintää ja markkinointiviestintää on tarvetta edelleen kehittää.

Suunnitelmallisuutta kaivataan lisää 

Kysely nostaa esiin myös yritysten kokemia viestintään ja markkinointiin liittyviä haasteita. Vastauksissa korostuvat erityisesti viestinnän suunnitelmallisuuden, osaamisen ja taloudellisten resurssien puute.Myös tulevaisuuden viestintätarpeiden ennakointi ja sopivien viestintäkanavien valinta koettiin vaikeaksi.

Vastaajista kolmannes ilmoittaa kaipaavansa tukea erityisesti viestinnän suunnitelmallisuuteen, strategian laatimiseen, tulosten mittaamiseen ja asiakasviestintään. Avoimissa vastauksissa nousee esille myös rekrytointiviestintä, johon halutaan panostaa yhä enemmän kilpailun kiristyessä osaavasta työvoimasta.

– Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolella ei ole palkattua viestinnän tai markkinointiviestinnän ammattilaista. Noin 10 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, ettei tehtäviä ole nimetty yrityksessä kenenkään erityisvastuulle. Neljänneksellä on palveluksessaan viestinnän ammattilainen, ja 30 prosenttia kertoo turvautuvansa ostopalveluihin, Turun kauppakamarin viestintäpäällikkö Taina Pärkö-Luotonen kertoo.

Viestintäosaamiseen panostetaan

Viestinnän ja markkinoinnin merkityksellisyys tunnistetaan varsinaissuomalaisissa yrityksissä hyvin ja yritykset aikovat vahvistaa viestintäosaamistaan lähitulevaisuudessa.

Tulevan vuoden aikana lähes 40 prosenttia vastanneista kertoo ostavansa alan palveluita ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ja lähes yhtä suuri joukko aikoo kouluttaa henkilöstöään. Viestinnän tarjoamia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

– Pyrimme vastaamaan yritysten tarpeisiin ja vahvistamaan jäsentemme viestintäosaamista järjestämällä muun muassa verkostoitumistilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia. Näin osaltamme vauhditamme varsinaissuomalaisten yritysten liiketoimintaa sekä talousalueemme kasvua ja menestystä, Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Anne-Maarit Itänen sanoo.

Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokuntaan kuuluun noin 40 alan asiantuntijaa alueen yrityksistä ja sidosryhmistä.

Viestintäkartoitus toteutettiin yhteistyössä Viestintätoimisto Jokiranta Oy:n kanssa. Syyskuussa 2022 ensimmäistä kertaa tehty kartoitus suunnattiin varsinaissuomalaisille Turun kauppakamarin jäsenyrityksille, ja siihen vastasi 113 alueen yritysjohtajaa. Vastanneista 41 prosenttia edustaa teollisuuden, kaupan ja rakentamisen toimialoja.

Lisätietoja:       

Anne-Maarit Itänen, puh. 050 435 2284, anne-maarit@itanen@aumedia.fi
Taina Pärkö-Luotonen, puh. 040 505 6424, taina.parko-luotonen@turku.chamber.fi

Kategoriat:kysely